سه شنبه ۰۱ اسفند ۱۳۹۶ - ۲۰ فوریه ۲۰۱۸

میز گردی در کنار کنفرانس ماه ژانویه درنروژ