دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۹ فوریه ۲۰۱۸

ویدئو

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

گفتگو با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران

پرسشگر: توران همتی

 

 

 

 

 

 

مصاحبه سایت به پیش با عبدالله مهتدی

گفتگو با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران

پرسشگر: توران همتی

 

 

 

 

 

 

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

 

پرسش‌گر: توران همتی

 

 

مصاحبه سایت به پیش با مسئول هیئت برگزاری کنگره مشترک

 

 

 

 

 

 

 

پرسش‌گر: توران همتی

 

 

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

 

 

 

 

 

 

پرسش‌گر: توران همتی

 

Be Pish Behzad Karimi yuotob 2

 

 

 

 

 

 

پرسش‌گر: توران همتی

 

۲۲ بهمن ۱۳۹۶

گرداننده میزگرد: توران همتی

شرکت‌کنندگان:

مصطفی مدنی، عضو هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت

بهزاد کریمی، فعال سیاسی

بهروز خلیق، مسؤل هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

 

Be Pish yuotob 1

گرداننده میزگرد: توران همتی

شرکت‌کنندگان:

مصطفی مدنی، عضو هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران – طرفداران وحدت

بهزاد کریمی، فعال سیاسی

بهروز خلیق، مسؤل هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

 

 

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

یکشنبه 14 ژانویه 2018

گرداننده گفتگو: علی فکری

سخنرانان:

میز گردی در کنار کنفرانس ماه ژانویه درنروژ

یکشنبه 14 ژانویه 2018

گرداننده گفتگو: علی فکری

سخنرانان:

۰۶ بهمن ۱۳۹۶

میزگرد "به پیش" با شرکت: رسول آذرنوش، پرویز نویدی، رضا اکرمی، بهروز خلیق، علی کشتگر

مجری میزگرد: توران همتی

 

خیزش اخیر، مسئله گذار به دموکراسی و اپوزیسیون دموکراتیک ایران

میزگرد "به پیش" با شرکت: رسول آذرنوش، پرویز نویدی، رضا اکرمی، بهروز خلیق، علی کشتگر

مجری میزگرد: توران همتی