جمعه ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰

حمایت از مبارزات مردم در ایران

۱۵ آذر ۱۳۹۸

برنامه پرسش و پاسخ تلگرامی، جمعه ۱٥ آذر ۱۳۹٨

میهمان برنامه: انور ستاری، یکی از سازماندهندگان تجمع در حمایت از مبارزه مردم ایران در مقابل پارلمان اروپا

 

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی) برگزار می‌شوند.

 

 

https://t.me/joinchat/CPd7yD6WygdJXnSzgsyIzA

پرسش های طرح شده در برنامه:

- آیا از افرادی با اندیشه چپ با شما در این برنامه همکاری دارند؟

- آقای انور میر ستاری: آیا به نظر شما استفاده از پرچم سه رنگ ایران با نقش شیر و خورشید نشان دهنده حمایت از احزاب سیاسی خاصی نیست؟

- با درود اقای ستاری؛ متوجه نشدم تاریخ گردهمایی چه تاریخی است؟ و چرا ترجیح میدهید احزاب بدون نام شرکت نکنند؟ آیا این بر میگردد به فحاشی ان خانم طرفدار پادشاهی که فحش های رکیک به تطاهر کنندگان دیگر گروه ها داده بود؟

- آیا امکان دارد احزابی را که با انها به نتیجه نرسبده اید نام ببرید. ممنون

- درود جناب ستاری، آیا این همایش، تا چهلم این فاجعه ملی، برنامه ای دارد؟ همانطور که اطلاع دارید فعالان داخل، در راستای پاسخگویی به این سرکوب خونین، هدف گذاری خود را تا حدودی معلوم کرده اند، بازدید، پرسه، و در امتداد آن، همبستگی؛ بفرمائید همبستگی ایرانیان خارج و داخل به غیر از این برنامه شما، مواردی دیگر در دست دارد ؟؟ سپاس

- در دنیایی که پر از خشونت است ، از ایران تا سوریه و یمن و عراق و عربستان و شهرک سازی های اسرائیل و.... اینگونه تجمعات چه سودی دارند؟ و تا بحال سبب ازادی چند زندانی سیاسی و کم شدن بار استبداد بر دوش جامعه شده است؟

- این تجمع به نظر شما می تواند چه دستاوردی را برای مبارزه مردم ما داشته باشد؟

- بدون مجوز پلیس اجازه گرد همایی به تجمعات داده میشود یاخیر ؟

- آخر آقای ستاری می فرمایند تمام احزاب فروشگاهها وشهر ها پرچم خودشان را دارند این ها میتوانند نماد این مکانها باشد نه پرچم ملی یک کشور.

- در تجمع های دیگر دیده شده کسانی که به اصطلاح شاه اللهی معرفی می شوند سعی در برهم زدن تجمع ها دارند، آیا شما تمهیداتی در این رابطه اندیشه کرده اید؟

- موردی جالبی که فرمودید، هیئت های خارجی در ترکیب رهبری این برگذاری گردهمایی می باشد. لطفاً توضیح دهید، این امر به ابتکار ایرانی تبارها بود و یا خودجوش؟

- در فضای مجازی، تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات ها در کشورهای گوناگون اندک بود، و داخل دلگیر شدند ؛آیا شما می توانید تخمین جمعیتی این گردهمایی را اعلام کنید.

بخش: 

دیدگاه‌ها

بادردودبه شمادوست گرامی انورمیرستاری.سپاس اززحمات ارزنده تان
سخن شما درباره ی آرم پرچم جمهوری اسلامی که آن رابه حیوان نجیب وبی آزار ومفیدی به نام قورباغه شبیه کرده اید،برآنم داشت تا یادداشت زیررا که مدت هاپیش نوشته بودم ،برایتان بفرستم.
بامهروارادت.
دانشگری

آرم جمهوری اسلامی به چه معناست؟
دراردیبهشت ماه1359حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی،طرح آرم جمهوری اسلامی رابه پیش آیت الله خمینی برد.این آرم که توسط شخصی به نام حمیدندیمی طراحی شده بود،پس ازتصویب درشورای انقلاب،به خمینی ارائه داده شد.
طراح آرم،9 معنارادرآن گنجانده است.آن ها عبارتنداز:
1-الله:مبنای فرم آرم،محتوای جمهوری اسلامی،غایت هستی وبیانگررشدوتکامل انسان به سوی الله.
2-کتاب:مکتب پیشتازاسلام،توحیدواصول پایۀ دین.
3-شمشیر(قلئم میانی):نمادی ازقدرت واستحکام همراه باتشدیدسمبل شدت(حدید).
4-ترکیب وبیان فرم کلمۀ الله باچهارهلال:یادآورفرم گیاهیت(رشد)
5-پنج جزء اصلی آرم:نشانۀ پنج پایۀ اسلام وتوحیددرمیان حکم عمودوساقۀ اصلی است.
6-ترکیب کاملا متقارن شکل:بیانگرتعادل وتوازن(میزان)
7-لاالله الاالله:عصاره ای ازکلمۀ توحید- نفی همۀ ارزش های طاغوتی وضدتکاملی نفی همۀ قدرت هاوابرقدرت ها(سیاست "نه شرقی،نه غربی" جمهوری اسلامی)
8-کرۀ زمین والله:مبارزه درجهت برقراری جامعۀ توحیدی وحکومت جهانی مستضعفین.
9-رنگ سبزآرم:سمبل رشد.
این آرم پس ازتائید وتصویب آیت الله خمینی به آرم رسمی جمهوری اسلامی بدل شد.پرچم سه رنگ ایران نیزباهمین آرم ،شاخص جمهوری اسلامی درایران وجهان گردید.
آنچه دراین آرم،جمهوری اسلامی رادرچهاردهه حاکمیت خودبه درستی معناکرد،سمبل شمشیر(قائم میانی) وعلامت تشدیدروی آن است به معنای شدت(حدید).
درسال1359 جمهوری اسلامی پس ازتشکیل دولت،مجلسین شورای اسلامی وخبرگان وتصویب قانون اساسی،تثبیت شد. تاآن زمان کردستان ایران درسومین دورۀ جنگ خانمان سوزی که ازنوروز58ازسوی رژیم اسلامی برمردم این منطقه تحمیل شده بود،گرفتاربود.مبارزات مردم ترکمن صحراوخوزستان باسرکوب خونین روبه روشده بود.مقاومت زنان ایران در"نه" به حجاب اجباری درهم شکسته شده بود.دفاترسازمان های سیاسی،روزنامه های غیردولتی وشوراهاوتشکل های مستقل مردمی درهم کوبیده شده بودند،هزاران زن ومرد"غیرخودی"ازمراکزتولیدی،خدماتی وتحصیلی تصفیه شده بودند،انقلاب فرهنگی ،صحن دانشگاه هاو مراکزآموزشی رابدل به صحنۀ جنگ کرده بود.صدهانفربه نام طاغوتی و..اعدام شده بودندوزندان هادوباره پرازمعترضین ومخالفان شده بود.
پس از آنهمه بیداد،رژیم دین سالاربرآن شد که سیاست شدت عمل دربرابرمنتقدین وسرکوب مخالفان خوددرایران وگسترش امپراتوری اسلامی به منطقه وجهان رادرآرم جمهوری اسلامی نشان دهد و آن را به گوش مردم ایران وجهان برساند .دراین آرم،شمشیری که درمیان دولبۀ کلمۀ الله به شکل قائم طراحی شده است،نمادی ازقدرت واستحکام جمهوری اسلامی شد،باتوسل به شدت(حدید) که درتشدیدروی شمشیرخودنمائی می کند.
درآن سال های پرآشوب،کمترفردویاسازمان سیاسی به این سمبل بیدادوسرکوب،عنایت کرد.واین درحالی بودکه حاکمان جدید،معنای وجودی خودرادرآرم نمادینی خلاصه کردندوآشکاراگفتندکه کردارمادربرابرساکنان ایران ازهرقشروطبقه،ملیت ومذهب،جنس وسن وفکروعقیده که باشند،صرفنظرازآن که کدام راه رادرانتقادوابرازعقیده برمی گزینند،متکی برشمشیری است که سمبل شدت عمل"حدید" ماست.آن هاهمچنین کره ی زمین راعرصه ی تاخت وتازخودوصدوراسلام موردنظرخود،پنداشتندوبانماد"کره زمین والله" خواست واراده ی خودرادربرقراری "جامعۀ توحیدی وحکومت جهانی مستضعفین"باتکیه برشمشیروشدت(حدید)به نمایش گذاشتند.
به این ترتیب نظام سیاسی –دینی جمهوری اسلامی،باانتخاب آرمی که نمادی ازاستبدادمطلقۀ فقاهتی واسلام شیعی متکی برشدت عمل(حدید) دربرابرشرق وغرب وادیان وباورهای سیاسی غیرخودی است،ماهیت خودرامعنی کرد.
مردم ایران دردرازای40سال گذشته شمشیرجمهوری اسلامی رابربالای سرخودتجربه کردند.اینک اما مشت درشت مردم ایران است که دربرابراین شمشیر،ارادۀ تغییردربنیان این حکومت تبهکاررامعنی می کند. طغیان تهیدستان وجوانان درآبان 98علیه رژیم جمهوری اسلامی آغازراه است.

0

افزودن دیدگاه جدید