يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 59

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

مطالب این شماره نشریه:

- غم تان نابود، نوروزتان پیروز رزمتان کامیاب! - جنگ کارگری

- بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا در راه هستند - یادداشت- مراد رضایی


- افزایش دستمزد و بهبود معیشت اصلی ترین دغدغه‌های کارگران - علی صمد

- دفتر چهارم "برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالات متحده ی امریکا" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد


- اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 7 - ترجمه گودرز اقتداری

- طرح کلی تاریخ کار - بخش پنچم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

- بیکاران صدقە نمی خواهند، کار، یا حقوق بیکاری می خواهند! - صادق کار

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

دیدگاه‌ها

این که گفتم جاذبه ازریزترین ذره ها تا کهکشانه جاذبه است که حرف اول رامیزندوجالب اینکه تنها وجه اشتراک بین ما وانرژی تاریک وماده تاریک جاذبه است .چرانبایددرمعادلات وتحلیل های ماواردنشود.مگراجتماع مردم مانندموج عمل نمی کند.فرض کنید دریک تظاهرات هرنفریک ذره باشدجمع مردم که کاملا موج است .مطمئناهرکنشی درذرات درسیستم های پیچیده ترنیزهمانگونه عمل مبکندوانسان که جداازطبیعت نیست .(البته تمام اینها که گفتم نظراست )
0

نمونه بارزجاذبه ای که گفتم برنامه های اقلیت درتلوزیون دموکراسی شورایی است .فقط توکل یکتنه به تمام سئولات ومشکلات جواب میدهد.خوب واضح است که سرسخت ترین اقلیتی نیزخسته میشودمردم عادی که جای خودرادارندحال میگوییدچرااین انتقادرابه خودشان نمی گویم .چون قصدم بازکردن جاذبه بودوتاثیرات آن.وبه نظرمن فاکتورهای بیشتری بایدباشدکه چپ ازآن غافل است .
0

به نظرمن پارامتری به نام جاذبه بایدواردسطوح تئوری شود.هم نقش مثبت داردوهم منفی ولی عملا بخشی ازجامعه راتحت کنترل خودمیگیرد.مانندنقش منفی درتاثیرگذاری فیلم های هالیودی ویا تبلیغ مدلباس ومثبت آن گروه های حامی محیط زیست وضدجنگ وامثال این.یک ایده ممکن است چنان جاذبه ای ایجاد کندکه ملیون هانفررابطرف خودبکشد.وحتی گروه های چپ بایدچنان رونمایی داشته باشندکه به راحتی نه تنها طبقه کارگربلکه عموم مردم را جذب کند.چیزی که سرمایه ازاین مقوله استفاده های فراوان برده است.چراجبهه کاراستفاده نکند.
0

به نظرمن حزب بایدنظریات تئوریکش رادرسطح جنبش گسترش دهد.اینکه باشدبقیه به نظرات حزب برسنداشتباه است .درست است که نظرات جدیدمانندکتابهای تئوری کلاسیک آیه وارنیست ولی به بحث نگذاشتن احزاب وسازمانهایی راکه فکرمیکنندرادیکال هستندرادرهمان حال نگه میدارد.درست است که شهامت حزب رادرنقداندیشه هایشان ندارندوهمچنان مرغ یکپا داردولی گاها مشاهده میشودکه سرکی به اندیشه های جدیدمیکشند.حتی اگرشده نقدتاریخ مبارزات گذشته میتواندکمی به تامل وادارشان کند.گاهی که پای سخنانشان مینشینی همان حرفهای چهل سال پیش بااندکی لعاب وقایع کنونی .حزب باقدرت بایدبگویدکه نظردیگری هست که اتفاقا پاسخ های صحیح تری به مسائل جنبش میدهد.هرچندهنوزدرزمینه تئوری اواسط راهیم ولی دستمان خالی هم نیست .
0

نوروزتان پیروز.صفحه اول سایت بهم ریخته بودویه چیزایی تومایه برنامه نویسی روصفحه بود گاهی وقتا فونت هم بهم میریخت نمی دونم عیب از دستگاه منه یاسایت .
0

افزودن دیدگاه جدید