شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

نخستین سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق)