دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

نخستین سالگرد حزب چپ ایران (فدائیان خلق)