دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

نخستین سالگرد تشکيل حزب چپ ایران فدائیان خلق و چهل و هشتمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق قسم