شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

نخستین سالگرد تشکيل حزب چپ ایران فدائیان خلق و۴۸مین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ـ دومین قسمت