دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

نخستین سالگرد تشکيل حزب چپ ایران فدائیان خلق و۴۸مین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ـ دومین قسمت