رفتن به محتوای اصلی

سفرەهای مردم، تاکتیک یا نیاز رژیم برای بقا؟

سفرەهای مردم، تاکتیک یا نیاز رژیم برای بقا؟
جمعه, 10. نوامبر 2023 - 04:35

سرلشگریحیی صفوی مشاور علی خامنەای در بخشی از سخنرانی روز گذشتە خود کە در "همایش ملی فرصت ها و تهدیدهای نو پدید دریایی" ایراد کرد صحبت از ضرورت جلب رضایت مردم و اختصاص یک میلیارد از پولهای آزاد شدە بە سفرە مردم نمود.

روزنامە آفتاب کە متن صحبت های مشاور خامنەای در همایش نام بردە را منتشر کرد از قول او نوشت:

" مشاور فرمانده کل قوا با بیان اینکه انسجام ملی و استحکام قدرت درون‌زا با حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و جدی‌گرفتن رضایت آنان از وضعیت کشور ممکن می‌شود، تصریح کرد: از این طلب‌های چند میلیارد دلاری که وصول می‌کنیم، یک میلیارد دلارش را هم به سفره‌ها و یخچال‌های مردم برسانیم. مردم باید از حکومت ما راضی باشند تا انسجام و استحکام قدرت درون‌زا نیز محقق شود"

تا جایی کە من بخاطر دارم این اولین بار است کە یک سرلشگراز موضع مشاور" فرماندە کل قوا"از جلب رضایت مردم از طریق توجە بە معیشت و سفرە های آنان و اختصاص مبلغی برای سفرە های مردم و مهم بودن رضایت مردم برای استحکام "قدرت درونزا" می گوید.

این اظهار نظر کە بە نظر می رسد بیشتر بە منظور امیدوار کردن مردم بە شدت ناراضی از وضعیت تحمل ناپذیر معیشتی شان باشد، در حالی بیان می شود کە همە روزە مشابە آن در تجمعات اعتراضی کارگران و بازنشستگان، معلمان و پرستاران و سایر مزد و حقوق بگیران نیز شنیدە می شود. مشاور خامنەای برای اینکە بە معترضین معیشتی بگوید صدای اعتراض آنها و فریاد شان از سفرەها و یخچالهای خالی شان را شنیدە است، تظاهر بە همزاد پنداری با آنها می کند. برای پر کردن سفرەهای خالی راە های موثر و پایدار دیگری وجود دارد. ایجاد اشتغال، افزایش واقعی دستمزدها و حقوق های بازنشستگی برابر با هزینە های واقعی زندگی، همسان سازی حقوق ها، بیمە درمانی مناسب و کارآمد، آموزش رایگان، مسکن مناسب و ارزان، رعایت قوانین حمایتی، حق تشکل و اعتصاب، بیشتر اینها در قانون موجود هم وعدە دادە شدە.

ظاهرا منظور از طلب های آزاد شدە ٦ میلیارد دلاری است کە اخیرا در جریان زد و بند با مقامات امریکایی آزاد شدە می باشد کە بە گفتە مقامات کاخ سفید، همە پولهای آزاد شدە می بایست خرج معیشت و دارو و درمان مردم و اموری از این دست بشود. حال اما مشاور نظامی خامنەای طوری حرف می زند کە گویا سهم مردم همین یک میلیاردی است کە معادل یک ششم پولهایی است کە از طرف کرە جنوبی آزاد شدە است.

 اختصاص یک میلیارد  از ثروت های خود مردم بە سفرە ها اگر از وعدە بە عمل هم درآید، مشکل سفرەها و یخچال های خالی را حل نمی کند. با این حال آنچە در این گفتە قابل مکث است، اذعان مشاور خامنەای بە رویگردانی مردم از رژیم بە دلایلی است کە نارضایتی معیشتی تنها یکی از آنها می باشد.

این "سخاوتمندی" مشاور خامنەای کە می کوشد با اختصاص یک میلیارد از پول خود مردم بە سفرە ها و یخچال های خالی مردم، دل آنها را بدست آورد، بە نظر می رسد تاکتیک و سیاست تازەای باشد کە از طرف خود خامنەای اخذ شدە است تا با استفادە از آن فشار اعتراضات معیشتی مردم علیە حکومت را کاهش دهد، پایگاە اجتماعی از دست رفتە رژیم را کە بە زیر دە درصد تقلیل پیدا کردە، اندکی ترمیم کند و با کشاندن عدەای از مردم بە پای صندوق های رای در عرصە بین المللی برای رژیم خود مشروعیتی بە دست آورد. سرلشگریحیی صفوی ممکن است در این مورد بە خامنەای مشاورە دادە باشد ولی بدون اذن و اجازە خامنەای نمی توانستە چنین وعدەای بدهد. قبلا نیز دو سە مرتبە خامنەای از وضعیت بد معیشتی مردم اظهار نگرانی کردە بود. البتە اختصاص این مبلغ اگر عملی هم بشود نە میتواند تغییر محسوسی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد کند و نە کمک چندانی بە تقویت پایگاە متززل رژیم بنماید. ولی رژیم کە فهمیدە با سرکوب تنها نمی تواند خود را سرپا نگهدارد، بە دنبال راە های دیگری برای حفظ خود می گردد. رژیم حتی اگر مایل باشد در زمینە اقتصادی تغییراتی بە عمل بیاورد، اما نشانەای از اینکە تمایلی بە عقب نشینی سیاسی داشتە باشد از خود نشان نمی دهد. مشاور خامنەای از راضی کردن مردم از حکومت می گوید. او با این بیان بە نارضایتی مردم از حکومت اذعان می کند و رضایت مردم برای استحکام داخلی حکومت را لازم می داند. اما نارضایتی مردمی کە می خواهند سر بە تن حکومت نباشد، منحصر و محدود بە وضعیت فاجعە بار معیشتی اکثریت مردم نیست، مردم علاوە بر مسئلە معیشت کە برایشان بسیار عمدە است. از استبداد، سرکوب، فساد، سانسور، تبعیض و بی عدالتی و تقسیم ناعالانە ثروت و درآمدهای کشور کە وضعیت وخیم معیشتی بد مردم نیز از پیامدهای گریز ناپذیر آنهاست بە تنگ آمدەاند و چون می دانند این حکومت قادر و مایل بە تامین خواستە هایشان نیست فریب اینگونە مانورها را کە برای نجات رژیم است نمی خورند و می دانند اگر عقب نشینی های از طرف رژیم انجام شود، نیجە دست نکشیدن مردم از مبارزە برای برکناری رژیم فقاهتی است

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.