رفتن به محتوای اصلی

مبارزە کارگران نفت نتیجە داد، مجلس عقب نشست!

مبارزە کارگران نفت نتیجە داد، مجلس عقب نشست!
پنج‌شنبه, 16. نوامبر 2023 - 21:22

مبارزات هماهنگ و پیوستە کارگران صنعت نفت نتیجە داد. مجلس علی الحساب با یکی از مطالبات مهم کارگران کە عدم ادغام صندوق بازنشستگی شان با صندوق های دیگر بود موافقت کرد. بە گزارش خبرگزاری ایلنا

"بنابر اعلام نمایندگان مجلس، ادغام، انحلال و انتقال صندوق بازنشستگی نفت از برنامه هفتم توسعه حذف شد"

کارگرانضمن ابراز خرسندی از منتفی شدن ادغام صندوق بازنشستگی خود، خواستار دایمی شدن آن شدند. آنان علاوە بر قطعی شدن موضوع خواستار اصلاح اساسنامە ی صندوق بنحوی کە خود کارگران بتوانند در ادارە آن نقش پیدا کنند هستند.

ایلنا بە نقل از کارگران نوشت:

"بازنشستگان نفت اضافه کردند: درست است که ادغام صندوق فعلا منتفی شده اما قطعاً باید اساسنامه‌ی صندوق منطبق بر منافع و مطابق با نظر مشترکین آن تهیه و تصویب شود تا با حفظ استقلال دائمی، راه دست‌اندازی به این صندوق و منابع آن مسدود گردد"

البتە مخالفت با ادغام صندوق بازنشستگی یکی از چند مطالبات کارگرانی است کە از " ٩ مهر" شروع شد وکارگران تا کنون در دە ها شرکت مختلف نفتی تقریبا همە روزە با برگزاری تجمع های اعتراضی در محل های کار خود و مقابل دفاتر شرکتها خواستار رسیدگی بە خواستە های خود شدند. این اعتراضات تا روز گذشتە "٢٤ آبان" تداوم داشتە اند و می شود گفت یکی از مهمترین و گستردەترین اعتراضات هماهنگ در شرکتهای نفتی است کە تعداد زیادی از کارگران و کارکنان شرکتها در آن شرکت کردەاند. کارگران آغاجاری طی این مدت حداقل پنج بار تجمع و اعتراض نمودەاند.

کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری،. جمعی از  کارکنان و بازنشستگان ستادی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در اهواز، نیروهای عملیاتی شرکت فلات قاره شاغل در جزیره سیری، کارکنان اخیرالاستخدام مناطق عملیاتی صنعت نفت در اکثر شرکتها و مناطق عملیاتی. (استخدامی های سال ۹۲ به بعد)، کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری، کارگران شرکت ارمه نو شاغل در پتروشیمی مکران،. پرسنل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری،. کارکنان پایانه‌ نفتی خارک، کارگران پتروشیمی آبادان، کارکنان عملیاتی شرکت نفت فلات‌قاره در منطقه عملیاتی خارک و منطقه سیری، شرکت نفت فلات‌قاره شاغل در سکوی‌ابوذر و بهرگانسر،. گروههایی از کارکنان قراردادی(معین) ستادی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت فلات قاره و منطقه یک عملیات انتقال گاز میانکوه،. کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در سکوهای فروزان، ابوذر و بهرگانسر شرکت نفت فلات قاره،. گروهی از کارکنان قراردادی وزارت نفت اعم از قراردادی های ملی حفاری و کارکنان پالایشگاه نفت آبادان، در پتروشیمی آبادان، کارکنان سکوهای دریایی در ۲شرکت فلات‌قاره ایران و نفت‌و‌گاز پارس، گروهی از کارکنان مناطق نفتخیز جنوب از شرکت هایی هستند کە در این اعتراض زنجیرەای شرکت کردەاند. همچنین قبل از شروع این دور از اعتراضات کارگران در چند اعتراض و اعتصاب دیگر کە بە دلیل اخراج و پرداخت نشدن دستمزدها انجام گرفت، شرکت کردەاند. ..

بنا بە گزارش منتشرە در کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بە غیر از مطالبە مربوط بە ادغام صندوق بازنشستگی، مهمترین خواستهای کارگران عبارت اند از:" حذف پیمانکار تامین نیروی انسانی، برقراری نظام عادلانه در پرداخت بین همه کارکنان در مشاغل همتراز و یکسان فارغ از نوع رابطه استخدامی و بکارگیری آنها و تخصیص نفت کارت"

همچنین تعدادی از کارگران خواستار برداشتن سقف دستمزد و بازگرداندن مالیات های اضافی هستند

در تعدادی از تجمع ها علاوە بر کارکنان شاغل همکاران بازنشستە آنان نیز حضور داشتە اند.

با این همە بە غیر از منتفی شدن ادغام صندوق باز نشستگی کارکنان نفت، هنوز سرنوشت بقیە مطالبات روشن نیست.

اما با ادامە اعتراضات و حفظ همبستگی خوبی کە تا کنون میان کارگران وجود داشتە و عمومی و بر حق بودن مطالبات و نقش منحصر بە فرد کارگران صنعت نفت در تامین مالی کشور، بە رغم اینکە طرف کارگران رژیمی است کە از لحاظ ضدیت با حقوق کارگران جز بد ترین ها قرار دارد، مبارزە متحدانە کارگران بە آنان کمک می کند همانطور کە در مورد صندوق بازنشستگی مجلس را وادار بە عقب نشینی کردند، بیشتر مطالبات شان را بە دست آورند. در هر صورت این یگانە راهی است کە در حال حاضر پیش پای کارگران قرار دارد.

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.