ارقام سخن می‌گویند

ارقام سخن می‌گویند
سه‌شنبه, 5. ژوئن 2018 - 13:40

اینجا ما فقط از یکسری آمار اقتصادی و اجتماعی صحبت میکنیم. این آمار نه تنها در مقیاس اقتصادی آمار دیگری مانند، نرخ رشد دستمزدها، تراز واردات و صادرات و آمار مشابه را در بطن خود ندارد، بلکه صحبتی از شاخصه ها و نوسانات بازارهای سهام، اوراق قرضه های دولتی و غیر دولتی، نوسانات بازارهای کالایی از قبیل نفت، طلا و کالاهای معدنی و غیره نیز صحبتی به زبان نمی آورد

ارقام نه تنها مفاهیم قدرتمندی را میرسانند، بلکه مفاهیم آنها خصوصا در تحلیل ارتباطات و تاثیرات متقابل آنها بر همدیگر در شرایط مقایسه آنها با همدیگر روشنتر میگردد،. این روند ارزشیابی در بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی پیچیدگی چند بعدی خاصی به خود میگیرد که تحلیل آن بغرنجی های ویژه ای پیدا میکند.

میشود در مورد مقایسه این ارقام و تجزیه تحلیل ارتباطات میان آنها و بازتاب های ژئوپولیتیک و جهانی آنها کتاب ها نوشت. من فقط بعضی از آنها را در کنار همدیگر چیده و تحلیل آنها را به خود خوانندگان واگذار خواهم کرد. خود من شاید به اشاراتی کوتاه کفایت بکنم.

جمعیت چین 1.4 میلیارد، هندوستان 1.3 میلیارد، روسیه 140 میلیون، آمریکا 320 میلیون، برزیل 207 میلیون، ایران، ترکیه و آلمان 80 میلیون. نرخ بیکاری هند 3 درصد، آمریکا، آلمان و چین 4 درصد، روسیه 6 در صد، برزیل ، ایران، ترکیه 11 درصد. نرخ تورم آلمان و ژاپن 1.4 در صد، چین، آمریکا، برزیل، انگلیس و روسیه بین 2 و 3 درصد، هندوستان 4.4 درصد، ایران، ترکیه و... بین 7 تا 8 درصد.

این در شرایطی میباشد که تولید ناخالص ملی آمریکا 19 تریلیون، چین 12 تریلیون، ژاپن 4، و آلمان 3.7 تریلیون دلار. برزیل، فرانسه و انگلیس 2 تریلیون میباشد. کانادا 1.6، روسیه،1.5 و استرالیا 1.3 تریلیون دلار. ایران 400 ، عربستان 700 و ترکیه 800 بیلیون دلار.

نرخ رشد اقتصادی هندوستان 7 درصد، چین 6.7 و ترکیه 6.3 درصد. نرخ رشد اقتصادی ایران 3درصد، آمریکا، و آلمان 2 درصد و برزیل 0.7 درصد در سال میباشد.

بدهی کشوری آمریکا 14 تریلیون دلار، چین 2 تریلیون و روسیه 152 بیلیون دلار. در شرایطی که بدهی کشوری هندوستان 1.8، آلمان 2.5 برزیل 1.7کانادا 1.6 استرالیا 1.3 انگلیس 2.3 تریلیون دلار و ایران 56 و ترکیه 250 بیلیون دلار. از این مجموعه نسبت بدهی دولتی بر تولید ناخالص ملی آمریکا 77 درصد، انگلیس 90 درصد و برزیل 78 درصد و کانادا 98 درصد فرانسه 96 درصد، ژاپن 224 درصد و ایتالیا 131 درصد و آلمان 66 درصد میباشد.

این در شرایطی است که بدهی دولتی بر تولید ناخالص ملی چین 19 درصد، روسیه 12 درصد، ایران 14 درصد، هندوستان 50 درصد میباشد. باید در نظر گرفت که این دولت ها باید برای این بدهی های خارجی بهره بانکی پرداخت بکنند که در مورد کشورهای ردیف اول خیلی موارد و عمدتا بدهی خارجی دولتی برابر با بودجه و درآمد سالانه دولتی آنها بوده و بهره بانکی پرداختی دولت ها گاه به بیش از صد بیلیون دلار در سال میرسد.

اینجا ما فقط از یکسری آمار اقتصادی و اجتماعی صحبت میکنیم. این آمار نه تنها در مقیاس اقتصادی آمار دیگری مانند، نرخ رشد دستمزدها، تراز واردات و صادرات و آمار مشابه را در بطن خود ندارد، بلکه صحبتی از شاخصه ها و نوسانات بازارهای سهام، اوراق قرضه های دولتی و غیر دولتی، نوسانات بازارهای کالایی از قبیل نفت، طلا و کالاهای معدنی و غیره نیز صحبتی به زبان نمی آورد. اینجا صحبتی از بازار مبادلات ارزی از قبیل رقابت میان دلار آمریکا با یورو، روبل و یا یوان چین به زبان آورده نمیشود. میدانیم در میان این پارامترها، تنها حاکمیت دلار آمریکا بر ارز های دیگر تا چه اندازه برای آمریکا نقش استراتژیک و سلطه گرانه ای ایفا میکند.

اگر در مورد دلار آمریکا دوشاخصه از عواملی را که به آن ارزش می بخشند، یعنی ارزش پشتوانه ای آن از یک طرف و تاثیر عامل عرضه و تقاضای موجود در بازار بر ارزش آن را در نظر بگیریم، در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که در شرایطی که ارزش پشتوانه ای دلار به میزان زیادی ضعیف بوده است (مانند دوران بحران مالی اخیر ده سال پیش)، شرایطی مانند جنگ عراق، افغانستان و بحران خاورمیانه تاثیرات جهنده ای بر تقاضا برای دلار آمریکا ایجاد میکنند که ارزش آن را با وجود نداشتن پشتوانه ارزشی واقعی به میزان سلطه گرایانه ای بالا نگه میدارد.

در دورانی که نه تنها آمریکا و در مقیاس نجومی به چین بدهکار است، و به موازات آن ذخیره های ارزی دلاری چین هم به همان میزان ارقامی نجومی می باشند. در شرایطی که بودجه نظامی آمریکا نزدیک به هفتصد میلیارد دلار در سال است که بیش از دو برابر مجموع بودجه های نظامی چین و روسیه میباشد. در شرایطی که آمریکا با تهدید و اعمال شیوه های دیکتاتورمنشانه اروپا و خیلی کشورهای دیگر را تهدید به تعظیم در مقابل سیاست های سلطه گرانه آن جهت اعمال سلطه گری اقتصادی بین المللی خود دارند، آیا آنها قادر خواهند بود تا روند سیر طبیعی و قهقرائی سرمایه داری کلان در پاسخگوئی به نیازهای انسان قرن بیست و یکم را مانع شوند؟

 

کشور

چین

روسیه

عربستان

ترکیه

ایران

ژاپن

فرانسه

یونان

آمریکا

انگلیس

برزیل

کانادا

استرالیا

ایتالیا

هند

آلمان

در آمد سالانه دولتی

$ 2,672.00

$ 254.00

$ 171.00

$ 174.00

$ 77.00

$ 1,677.00

$ 1,333.00

$ 95.00

$ 3,336.00

$ 984.00

$ 726.00

$ 623.00

$ 468.00

$ 884.00

$ 250.00

$ 1,591.00

هزینه سالانه دولتی

$ 3,146.00

$ 287.00

$ 228.00

$ 190.00

$ 86.00

$ 1,989.00

$ 1,412.00

$ 98.00

$ 4,000.00

$ 1,100.00

$ 749.00

$ 657.00

$ 486.00

$ 928.00

$ 330.00

$ 1,580.00

تولید ناخالص ملی

$ 12,014.00

$ 1,527.00

$ 683.00

$ 849.00

$ 431.00

$ 4,872.00

$ 2,583.00

$ 200.00

$ 19,390.00

$ 2,624.00

$ 2,054.00

$ 1,652.00

$ 1,379.00

$ 1,937.00

$ 2,611.00

$ 3,684.00

بدهی بر تولید ناخالص ملی

16%

10%

22%

29%

13%

222%

96%

179%

77%

89%

86%

99%

85%

132%

69%

68%

                                 

نرخ بهره 3 درصد

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

بدهی دولتی بر تولید ناخالص ملی

19%

12%

30%

30%

14%

224%

96%

180%

77%

90%

78%

98%

47%

131%

50%

66%

بهره پرداختی سالانه کشوری

$ 57.67

$ 4.58

$ 4.51

$ 7.39

$ 1.68

$ 324.48

$ 74.39

$ 10.74

$ 445.00

$ 70.06

$ 52.99

$ 49.06

$ 35.16

$ 76.71

$ 54.05

$ 75.15

بدهی کشوری

1710$

537$

200$

453$

7$

3587$

5690$

 

21171$

8476$

556$

1932$

1488$

2511$

513$

5398$

** ارقام به بیلیون دلار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشور

چین

روسیه

عربستان

ترکیه

ایران

ژاپن

فرانسه

یونان

آمریکا

انگلیس

برزیل

کانادا

استرالیا

ایتالیا

هند

آلمان

جمعیت کشوری

1,403,500,365

143,964,513

32,275,687

79,512,426

80,277,428

127,748,513

64,720,690

11,183,716

322,179,605

65,788,574

207,652,865

36,289,822

24,125,848

59,429,938

1,324,171,354

81,914,672

نرخ بیکاری

4%

6%

13%

10%

11%

2%

10%

21%

4%

4%

11%

6%

6%

12%

3%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعیت بیکاران

57543515

8637871

4131288

8189780

8589685

3065964

6213186

2315029

12565005

2763120

22841815

2141099

1399299

6893873

45021826

2948928

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرخ تورم

2.9%

2.2%

2.9%

7.1%

7.9%

1.4%

0.5%

0.1%

2.2%

2.5%

2.6%

1.7%

1.9%

0.5%

4.4%

1.4%

نرخ رشد اقتصادی

6.70%

1.81%

0.13%

6.12%

3.15%

1.51%

1.57%

1.76%

2.11%

1.66%

0.75%

3.05%

2.21%

1.50%

7.23%

2.05%

بدهی خارجی کشوری

$ 1,710.00

$ 537.00

$ 200.00

$ 453.00

$ 7.00

$ 3,587.00

$ 5,689.00

$ 477.00

$ 21,171.00

$ 8,475.00

$ 556.00

$ 1,932.00

$ 1,487.00

$ 2,510.00

$ 513.00

$ 5,385.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ارقام به بیلیون دلار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دنیز ایشچی 04-June-2018

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population_(United_Nations)

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_external_debt

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_inflation_rate

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.