از اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و بیکاری پشتیبانی کنیم! | به پيش
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰ اوت ۲۰۱۸

از اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و بیکاری پشتیبانی کنیم!