جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸

از اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و بیکاری پشتیبانی کنیم!