سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸

از اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و بیکاری پشتیبانی کنیم!