شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹

غرفه خزب چپ ایران (فدائیان خلق) در جشن اومانیته - پاریس