يكشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

غرفه خزب چپ ایران (فدائیان خلق) در جشن اومانیته - پاریس