يكشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۴ فوریه ۲۰۱۹

وضعیت بحرانی کشور و راه های برونرفت از آن!

اظهار نظر و پرسش و پاسخ
۳۰ مهر ۱۳۹۷

سخنرانان: علی افشار، علی صدر، مزدک لیماکشی، بهروز خلیق

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید