سه شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

وضعیت بحرانی کشور و راه های برونرفت از آن!

اظهار نظر و پرسش و پاسخ
۲۰ مهر ۱۳۹۷

سخنرانان: علی افشار، علی صدر، مزدک لیماکشی، بهروز خلیق

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید