وقتی بیمارستان‌ها را هم زندان می کنند!

وقتی بیمارستان‌ها را هم زندان می کنند!
شنبه, 27. اکتبر 2018 - 21:41

ظاهرا اما حالا کە زندان وتهدید ها کارآیی شان از بین رفتە است و ستمگران مستبد حاکم نتوانستەاند بوسیلە آنها عدالت خواهان را وادار بە تسلیم و سکوت کنند، درتلاشند در کنار صدور احکام اعدام برای عدەای از فعالین صنفی و مدنی و زیست محیطی و توسل بە ترورهای خیابانی، و با روشها و تبلیغات گوبلزی و چسباندن صفت های ناروا بە شمار دیگری از فعالین هم شخصیت و حیثیت و سابقە مبارزان پیگیر و مقاوم را نزد افکار عمومی تخریب و آنها را افراد نا متعادل روحی جلوە دهند، و هم بلکە بوسیلە آن رعب و هراس در میان مبارزان پراکندە نمایند.

تعرض نیروهای امنیتی بە فعالین صنفی در پی اعتصاب موفقیت آمیز سراسری معلمان کە با ابتکار و دعوت شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان درروزهای ٢٢ و ٢٣ مهرماە انجام شد و بازتابی گستردە و امید بخش در جامعە بە دنبال داشت در روزهای پس از این اعتصاب بە نحو بارزی تشدید شدە است.

نیروهای امنیتی کە بە رغم سرکوب وحشیانە و زندانی نمودن شماری از رهبران سرشناس و فعالین تشکل های مستقل صنفی موفق بە پایان دادن فعالیت ها و جلوگیری از اعتصاب دو روزە معلمان نشدە بودند، بعد از این اعتصاب وسیع در یک واکنش انتقام جویانە شمار دیگری از فعالین کانون های صنفی در شهرهای مختلف را بازداشت و روانە زندانها نمودند و عدە دیگری را نیز تهدید بە بازداشت در صورت ادامە فعالیت های صنفی نمودند. آنها کە از موفقیت اعتصاب و حمایت های کارگران، دانشجویان، زنان و دیگر گروەهای اجتماعی از اعتصاب کنندگان بە خشم آمدەاند بە هراس افتادەاند، تا آنجا پیش رفتند کە برای گرفتن زهرچشم از فعالین صنفی در یک اقدام احمقانە و رذیلانە آقای هاشم خواستار یکی از فعالین سرشناس معلمان را در خیابان ربودند و پس از مدتی وی را در بخش روانی یک بیمارستان در مشهد بە بند کشیدند! امنیتی ها قبلا نیز چندین بار این فعال صنفی مشهدی را بە دلیل فعالیت های صنفی اش بە زندان انداختە بودند و تلاش کردە بودند وی را وادار بە دست کشیدن از فعالیت های شان کنند، ولی ناکام شدە بودند. ظاهرا اما حالا کە زندان وتهدید ها کارآیی شان از بین رفتە است و ستمگران مستبد حاکم نتوانستەاند بوسیلە آنها عدالت خواهان را وادار بە تسلیم و سکوت کنند، درتلاشند در کنار صدور احکام اعدام برای عدەای از فعالین صنفی و مدنی و زیست محیطی و توسل بە ترورهای خیابانی، و با روشها و تبلیغات گوبلزی و چسباندن صفت های ناروا بە شمار دیگری از فعالین هم شخصیت و حیثیت و سابقە مبارزان پیگیر و مقاوم را نزد افکار عمومی تخریب و آنها را افراد نا متعادل روحی جلوە دهند، و هم بلکە بوسیلە آن رعب و هراس در میان مبارزان پراکندە نمایند. اگر نە، در کجای دنیا بە غیر از جمهوری اسلامی عملی است کە نیروهای امنیتی نقش دکتر و روانکاو را هم جز وظایف شان تلقی کنند و بدون اجازە خانوادە و دکتر انسان سالمی را کە سابقە چنین بیماری را هم ندارد، خودسرانە بە بهانە معالجە در بیمارستان بە بند بکشند و بیمارستان ها را هم بە زندان مبارزان تبدیل کنند.

با این همە اما دیکتاتوری حاکم کە از ادارە درست کشوردرماندە است، بی جهت تلاش میکند کە با تشدید سرکوبها و ابداع شیوەهای جدید سرکوب اکثریت مردم بە جان آمدە از حکومت را از ادامە پیکارعلیە دیکتاتوری و فقر و بی عدالتی باز دارد. اعتراضات گروەهای مختلف اجتماعی بویژە کارگران و زحمتکشان ریشە در شرایط معیشتی ورفاهی تحمل ناپذیر شان دارد. استقبال وسیع معلمان از فراخوان بە اعتصاب دو روزە شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان موید این نارضایتی عمیق و گسترش یابندە و اعتراض فعال بە آن است. هم از این رو با تشدید فشار و مجازات رهبران تشکلهای کارگری و دیگر نهادهای مدنی و توسل بە ترورهای خیابانی نمی توان بە این اعتراضات حق طلبانە پایان داد. مبارزە زحمتکشان تا رسیدن بە دمکراسی و عدالت اجتماعی بە رغم تشدید سرکوبها پرتوان تر از پیش ادامە خواهد یافت! کما اینکە زندانی کردن بداقی، عبدی، بهشتی، حبیبی، خواستار...ها نتوانست بە فعالیت تشکل های معلمان خاتمە دهد و دە ها رهبر و فعال دیگر از درون این جنبش زادە شدند و این تشکلها از هر لحاظ چنان رشد کردند کە طی چند ماە دەها تجمع و اعتصاب و اعتراض را سازمان دادند. با تشکل و هم بستگی و مبارزە و مقاومت مردم، هر دیکتاتوری ولو دیکتاتوری فاشیستی را بە زبالە دان تاریخ خواهند افکند. چنانکە، فرانکو و پینوشە و خونتاهای نظامی در کشورهای امریکای لاتین را افکندند. آیندە و سعادت و آزادی از آن مردمی است کە متشکل می شوند و مبارزە می کنند. با گسترش اعتصابات و اعتراضات ومحکوم کردن و افشای ترفندهای سرکوبگرانە رژیم و حمایت فعال از مبارزانی کە آماج موج جدید سرکوبها هستند بهر وسیلە کە در اختیار داریم مانع اجرای اقدامات تبهکارانە رژیم شویم!

دوم آبان ٩٧

 

 

افزودن دیدگاه جدید

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <dir>
  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و از چپ به راست، یعنی از آخر به اول، و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.