يكشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۶ می ۲۰۱۹

به یاد بهمن امینی که با رفتنش، اقوام و یاران ودوستدارانش رادرغمی عمیق فروبرد!

۲۸ آبان ۱۳۹۷

او شخصیتی چند وجهی داشت. روابط وسیع و گسترده ای با طیف متنوع کنشگران جامعه سیاسی و مدنی، اعم از ایرانی و خارجی، برقرارکرده بود. مبارزی بود نوآور و دائم درجنب و جوش. سکون را برنمی تابید. مرتب درکنکاش بود. تحولات جنبش را تا آخرین مراحل زندگی اش به دقت تعقیب می کرد. درجستجوی پاسخ‌های عملی برای مسایل جنبش بود و با دوستان و رفقایش حتی به هنگام پیشرفت بیمای رایزنی می کرد و توصیه هایش را در کمال تواضع درمیان می گذاشت.

مدتی ازبیماری بهمن می‌گذشت. دربیمارستانی در شهر لیون (فرانسه) تحت درمان بود. کمتر از یک ماه قبل برای تکمیل معالجاتش یک هفته ای دریکی ازبیمارستان‌های پاریس بستری شد. او خود به دامنه پیشرفت بیماری و کم‌وکیف آن آگاه بود. می گفت بیماری من پیچیده است و پزشکان علاج آنرا امکانپذیر نمی دانند. اماسعی برمهار بیماری و جلوگیری از پیشرفتش دارند و . . . از دو و سه روز قبل نیزپزشکان درپی پیشرفت بیماری دیگرقطع امید کرده و اقوام و دوستان خیلی نزدیک رابه دیدارفراخوانده بودند. همه در نگرانی بسر می بردند. با این همه خبرغم انگیزمثل شوکی فرودآمد. بهمن در ساعت یک و پانزده دقیقه بعد از ظهرجمعه 25 آبان 1397- 16نوامبر2018 ما راترک کرد و همسرگرانقدرش خانم هایده قهرمانی،اقوام ودوستان ورفقایش را در سوگی عمیق فروبرد.

بهمن امینی(محمد تقی امینی مقدم) دریکم اردیبهشت 1330 هجری شمسی در شهر مشهد به دنیا آمد. ازهمان نوجوانی با ادبیات وکتاب وسیاست آشنا شد. فعالیت های ادبی وسیاسی اش را ازدوره دبیرستان آغازکرد. نسبت به دردهای مردمان و زحمتکشان حساسیت داشت. تار و پود وجود و زندگی اش، با گذشت زمان هردم بیشتر با آزادی وعدالت آمیخته گشت. از تبار چپ بود. درجریان فعالیت‌های سیاسی‌اش در دوره دانشجوئی دو بار توسط ساواک شاه بازداشت شد. دفعه اول به سال 1351 ودرجریان اعتراضات دانشجوئی در کوی دانشگاه به سفر نیکسون، رئیس جمهورآمریکا به ایران بود. پس از مدت کوتاهی آزاد شد. بار دوم به سال1352 و به اتهام فعالیت جمعی و گروهی در هواداری از جریان فدائیان خلق. در بیدادگاه‌های شاهنشاهی به چهار سال زندان محکوم شد. در 1356 از زندان آزاد شد. با توجه به تجاربی که طی دوران زندان اندوخته بود مبارزه اش را درمقیاسی دیگر پی گرفت. درجریان همین مبارزات بود که بالاخره به ناگزیر از کشورخارج شد، راه تبعید پیش گرفت و به زندگی پناهندگی سیاسی درفرانسه روی آورد.

بهمن از زمره مبارزان قدیمی و پاکباخته ای بود که نسبت به فرهنگ جامعه حساس بود؛ به ضرورت کار فرهنگی نیک واقف بود و مبارزه سیاسی را به درستی با فعالیت‌های فرهنگی و حقوق بشری درآمیخته بود. او شخصیتی چند وجهی داشت. روابط وسیع و گسترده ای با طیف متنوع کنشگران جامعه سیاسی و مدنی، اعم از ایرانی و خارجی، برقرارکرده بود. مبارزی بود نوآور و دائم درجنب و جوش. سکون را برنمی تابید. مرتب درکنکاش بود. تحولات جنبش را تا آخرین مراحل زندگی اش به دقت تعقیب می کرد. درجستجوی پاسخ‌های عملی برای مسایل جنبش بود و با دوستان و رفقایش حتی به هنگام پیشرفت بیمای رایزنی می کرد و توصیه هایش را در کمال تواضع درمیان می گذاشت. کارنامه فعالیت های بهمن درتبعید، کارنامه ایست غنی، همه جانبه و آموزنده: تاسیس انتشارات خاوران و انتشار نزدیک به صد عنوان کتاب از نویسندگان درتبعید وازاین طریق کمک تعیین کننده درپی ریزی ومعرفی ادبیات تبعید، برگزاری نشست های متعدد ادبی- سیاسی باحضور نویسندگان و پژوهشگران مختلف، شرکت درنمایشگاه های کتاب وبرگزاری میز کتاب درفرصت های مختلف، و به موازات آنها حضورموثر درفعالیت های سیاسی و حقوق بشری؛ که حضور فعال در تاسیس جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی- پاریس، شبکه همبستگی برای حقوق بشردرایران، وبالاخره مشارکت فعال درتاسیس انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس و ایفای نقش فعال وتعیین کننده دربرگزاری تظاهرات و اکسیون‌های اعتراضی مختلف دردفاع از آزادی و دموکراسی و برعلیه نظام سرکوبگر و قرون وسطائی دینی حاکم برمیهنمان از بارزترین نمونه های آن می‌باشند. ضمن اینکه ازچندهفته قبل نیزاندیشه هائی تازه درزمینه گسترش فعالیت های اپوزیسیون جمهوری خواه درسرمی پروراند و با دوستانش گفت‌وگو می کرد. اغراق نیست اگرگفته شود که نام بهمن امینی با فعالیت های فرهنگی و سیاسی و حقوق بشری اپوزیسیون درتبعید و به‌ویژه درشهرپاریس درتمامی چند دهه اخیر گره خورده است.

بهمن امینی دراوج بیماری نیزمشغله مبارزات روبه گسترش آزادیخواهانه وعدالت طلبانه مردم ایران را داشت. اینک بهمن امینی ماراترک کرده است. جای او پُرشدنی نیست. ولی میراث غنی فعالیت های بهمن در برابر ما و جامعه تبعیدی دموکرات وآزادیخواه ایران قراردارد. باشد که بتوانیم ضمن پاس داشتن این میراث در غنا و گسترش هرچه بیشترآن بکوشیم.

ما درگذشت بهمن را به همسرارجمند، خانم هایده قهرمانی، به همه اقوام و دوستان و همفکران و علاقمندان او تسلیت می گوئیم و برای آنان آرزوی پایداری می کنیم.

انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس

دوشنبه 28 آبان 1397 - 19 نوامبر2018

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید