شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

نخستین سالگرد تشکيل حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و چهل و هشتمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق (قسمت اول)