شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۳ فوریه ۲۰۱۹

در سوگ از دست دادن مادر فروغ (مادر لطفی)، نمادی از مادران خاوران