دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۹ اوت ۲۰۱۹

در سوگ از دست دادن مادر فروغ (مادر لطفی)، نمادی از مادران خاوران