جمعه ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۶ آوریل ۲۰۱۹

در سوگ از دست دادن مادر فروغ (مادر لطفی)، نمادی از مادران خاوران