چهارشنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۴ آوریل ۲۰۱۹

بازداشت بیشرمانه جولیان آسانژ محکوم است!