شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

جُنگ کار گری شماره 18

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

 

 

 

 

 

- یادداشت بردگی در مناطق اقتصادی "آزاد"

- بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار - بخش سوم

- تخریبات اقتصادی خروج از برجام

- وجود کار کودک در جامعه يک فاجعه بزرگ انسانی است!

- اعتصاب کارگران تِکِل در ترکیه و آغازی نو برای مقاومت کارگری- بخش چهارم

-برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٣

 

افزودن دیدگاه جدید