شنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۴ اوت ۲۰۱۹

درباره افزایش خطر جنگ و وظایف هواداران صلح و دمکراسی

دو گفتگو با مهرداد درویش پور

۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

در این گفتگوها بر اهمیت تقویت صدای سوم علیه میلیتاریسم آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و خطر جنگ و در دفاع از صلح و دمکراسی تاکید شده است.

گفتگوی حسن اعتمادی با مهرداد درویش پور درباره تشدید بحران آمریکا با جمهوری اسلامی و نقش و وظیفه اپوزیسیون:

گفتگوی کوروش پارسا از کانال جمهوری ایرانی با مهر داد درویش پور در مورد تنش بین ایران و آمریکا و احتمال جنگ:

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید