پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کار گری شماره-22

۱۸ خرداد ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-کارگاە یا قتلگاە؟

-بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار بخش هفتم

-تشبثات یک نهاد نمایشی و ضد کارگری؛ شورای عالی کار چه می‌کند؟

-دغدغە یک کارگر

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه 1- بخش سوم

-برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ١٦

افزودن دیدگاه جدید