چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

حزب چپ چه پیوندی با نظریه های کلاسیک مارکسیسم دارد؟

۳۱ خرداد ۱۳۹۸

جایگاه این حزب را در خانواده چپ چگونه ارزیابی  می کنید؟ 

مصاحبه با بهروز خلیق عضو هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

مصاحبه‌گر: 

دیدگاه‌ها

فقط به یک مورد درتایید صحبت های اقای خلیق وآن هم اینکه آن نیروی عضیمی که گردمجاهدین ودیگرنیروهای مذهبی آمدند وبعضا تاپای جان هم ایستادگی کردند کم مسئله ای نبودچرابااینکه دید مابه مسائل علمی بودبازهم جذبی چنان قوی داشتندوچرابه چپها وصل نشدند.شایدبه این دلیل که روشنفکران مخصوصاطبقه متوسط زودترازهردسته یاطبقهای به تضادهای جامعه پی میبرندودرجهت راه حلی برای رفع این مسائل میروند حال یا درست یانیمه درست
0

مایلم بدانم زمانی که ایشان مطرح می کند که ما از افکار جدید و تجریه های جدید بعد از مارکسیسم استفاده می کنیم منظورشان کدام نحله های فکری و تجربی است - بایبد ایشان و حزب چپ مشخص کند مبنای ایدئو لوژیکی برنامه و سیاست حزب غیر از مارکسیسم چه اندیشه ها و تجاربی می باشد بطور شفاف و روشن بگویند و دست از مبهم گوئی بردارند اینگونه برخحورد راه نقد را می بندد -
مسئله دیگر اینستکه ایشان می گوید ما یک حزب طبقاتی نیستیم و مشخص نمی کنند که دقیقا پس حزب چه هستند این دیدگاه پوپو لیستی و توده وار نسبت به حزب قابل پذیرش نیست و مطمئنا در پروسه آنرا تبدیل به زائده ای از احزاب راست خواهد کرد - حزب را نمی توان مقطعی تعریف کرد و نسبت به آن و سیاستهایش تاکتیکی برخورد کرد - تعریف حزب باید استراـزیک باشد و برنامه هایش بر گرفته از دیدگاه های استراتژیکی تدوین شود - برنامه های جاری در راستای حرکت حزب بسوی برنامه های استراتژیک می باشد - حزب باید خود را طبقاتی تعریف کند و در کنار محوریت طبقه کار گر از دیگر اقشار اجتماعی همراه هم حمایت نماید - نمی توان در جهان کنونی که خود اذعان به تضاد اصلی کار و سرمایه داریم بگوئیم ما طبقاتی برخورد نمی کنیم - حزب چپ اینگونه نمی تواند حمایت کنشگران چپ را جلب نماید و بنظر من این انحرافی بزرگ است
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری