چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲ اوت ۲۰۲۰

پایه های ارزشی، در سند راستاهای برنامه

۰۲ تير ۱۳۹۸

 ارزشهای پایه ای در این سند، دموکراسی و در کنار آن عدالت اجتماعی و دیگر ارزشهای عموم بشری مثل حقوق بشر  هستند. 

مصاحبه‌گر: 

دیدگاه‌ها

کم نیستندکسانی که به این مصاحبه هاومقالات نظرمیکنندامااگرتلاش شودکه نظربدهندبسایرخوب است وصدالبته بیشترین دغدغه آنها بخاطردیدامنیتی است پس به نظرمن طی اعلامیه ای دربه پیش بگویید که نام نظردهنده یا بگونه مستعارویانام کوچک عنوان میشوددرمصاحبه ای عنوان شده بودکه کلیت حزب خارج نشین هستندوازمسائل داخل آگاهی ندارندواگرچنان اطمینانی بدهید که ازماهیت نظردهنده کاملا حفاظت میشود شاید دریای نظرات دربه پیش ریخته شود که جواب آن مصاحبه هم داده میشود
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری