شنبه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱

در حزب ما،حفظ محیط زیست مقدم بر سود و بهره وری است

۰۵ مرداد ۱۳۹۹

 نظرکنگره اول حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در رابطه بامحیط زیست.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری