شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

در حزب ما،حفظ محیط زیست مقدم بر سود و بهره وری است

۰۵ مرداد ۱۳۹۹

تهیه و تنظیم: گره کار تبلیغات حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری