سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

استبداد خطرناکتر از دشمن خارجی است!

یادداشت

۱۴ تير ۱۳۹۸

سرکوب سازمان ها ی مدنی و سندیکایی در واقع در خدمت تقویت تحریم کنندگان و جنگ طلبان خارجی نیز قرار دارد و آنهایی کە این سرکوب ها را در داخل سازمان می دهند آنقدر هالو نیستند کە ندانند دارند چکار می کنند! بسیاری از کسانی کە اینک با ترامپ و ناتانیاهو و بن سلمان علیە کشورشان دانستە یا بە خطا همسو شدەاند، پیشتر جز جریانات وابستە بە حکومت و جز قربانیان و محصول سرکوب ها ی حکومتی هستند کە از حکومت روی بر تافتەاند و با دشمنان خارجی حکومت همسو شدەاند.

در هفتە های اخیر در شرایطی کە تحریم های اقتصادی ویرانگر در حال تحلیل بردن باقی ماندە توش و توان مردم و کشورند، بازار سرکوب و ارعاب و تهدیدات سرکوبگرانە علیە فعالین نهادهای مدنی و سندیکایی و روزنامە نگاران معترض و حق طلب بە بی عدالتی ها و تبعیضات همچنان گرم و پر رونق تر از پیش شدە است.

نیروهای امنیتی در این ایام کە نگرانی مردم از جنگ و اعمال تحریم های ضد مردمی تازە روز بە روز بیشتر می شود، شبانە روز در حال بگیر و ببند مردم اند و بیدادگاە های اسلامی در حال محاکمە کسانی هستند کە خواسته هایی جز عدالت و آزادی خواهی و حق طلبی ندارند.

در حالی کە هنوز شکنجە های اسماعیل بخشی و سپیدە قلیان التیام نیافتەاند و آنها بە دلیل شرکت در یک اعتصاب صنفی همچنان بلاتکلیف در حال زجر بردن در سلول های زندان هستند. احکام زندان برای چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم مسالمت آمیز روز جهانی کارگر صادر می شود، و درشرایطی کە، اسماعیل عبدی، بهشتی لنگرودی، حبیبی... ، در شرایط دشوار زندان های رژیم دارند دوران محکومیت های سنگین شان را می گذرانند، کیفرخواست جدیدی علیە علی نجاتی عضو هیتت مدیرە سندیکای کارگران هفت تپە بە وی ابلاغ می شود.

هنوز جعفر عظیم زادە از رهبران اتحادیە آزاد کارگران در زندان است کە بار دیگر پروین محمدی عضو دیگر این اتحادیە توسط یک بیدادگاە دیگر احضار می شود!

اینها تنها بخش کوچکی از اعمال سرکوبگرانەای هستند کە حکایت از تشدید خفقان بە بهانە خطر مداخلات خارجی دارند. با این حال نە تنها هیچ یک از این افراد ربطی بە قضیە "مداخلات" خارجی ندارند بلکە همگی از بنیاد جز مخالفان هر نوع دخالت خارجی و تحریم های اقتصادی کە توسط دولت امریکا و متحدین منطقە ای آن علیە مردم ما اعمال شدە و می شوند بودە و هستند و این را خود اربابان استبداد و سرکوب بهتر از هر کسی می دانند.

حکومت دارد از فرصت فشارهای خارجی برای تحکیم مواضع مستبدانە اش و تضعیف هدفمندانە نیروهای دمکراتیک و ترقی خواە سئواستفادە می کند. سرکوب نیروهای ترقی خواە توسط مرتجعان مستبد حاکم در واقع تقویت مواضع نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی و آن گروە هایی از ایرانی هایی است کە اغلب شان بە دلایل مختلف از جملە رفتارهای وحشیانە حکومت با آنها صبرشان لبریز شدە است و با تحریم کنندگان و جنگ طلبان خارجی کم و بیش همسویی نشان می دهند. دشمنی بعضی از جریانات همسو با قدرت های خارجی با نیروهای دمکراتیک و عدالت خواە بە رغم تفاوت هایی ظاهری شان مشابهت های زیادی با مرتجعین حاکم بر ایران دارد.

سرکوب سازمان ها ی مدنی و سندیکایی در واقع در خدمت تقویت تحریم کنندگان و جنگ طلبان خارجی نیز قرار دارد و آنهایی کە این سرکوب ها را در داخل سازمان می دهند آنقدر هالو نیستند کە ندانند دارند چکار می کنند! بسیاری از کسانی کە اینک با ترامپ و ناتانیاهو و بن سلمان علیە کشورشان دانستە یا بە خطا همسو شدەاند، پیشتر جز جریانات وابستە بە حکومت و جز قربانیان و محصول سرکوب ها ی حکومتی هستند کە از حکومت روی بر تافتەاند و با دشمنان خارجی حکومت همسو شدەاند. دشمن خطرناکتر از دشمن خارجی استبداد و سرکوب داخلی است کە بطور همزمان هم نیروهای مردمی و امکانات دفاعی مادی و معنوی کشور را فرسودە می کند و هم نیروهای مداخلە جو و زورگو را با اعمال و گفتارش تقویت و برایشان سیاهی درست می کند!

بنا بر این مبارزە با مداخلات خارجی و راە از بین بردن زمینە این دخالت ها از کانال تشدید مبارزە علیە استبداد و اختناق و بر چیدن بساط استبداد و آثار و تبعات آن می گذرد و نە با دل بستن بە نیروی خارجی و افتادن در تلەای کە یک سر آن در دست رژیم مستبد حاکم است کە می کوشد با تحریکات ناسیونالیستی دروغین و برانگیزاندن شور ملی – میهنی ایرانیان برای سمت دادن جهت مبارزە از استبداد بە سوی "دشمن مشترک خارجی" در میان آزادیخواهان تفرقە بیندازد و اپوزیسیون خودش را کم اثر کند، و سر دیگرش در دست ترامپ و دارو دستە وی قرار دارد کە تلاش دارند با سئواستفادە از نارضایتی مردم از حکومت آنرا در جهت اهداف و منافع امپریالیستی امریکا سمت و سو دهند!

افزودن دیدگاه جدید