سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

جُنگ کار گری شماره-26

۱۷ تير ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

استبداد خطرناکتر از دشمن خارجی است!

بیم و امید در زمانۀ اتوماسیون انبوه: مباحثه در آیندۀ کار- بخش یازدهم

دستفروشی جرم نیست

جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش هفتم

این امامزادە کور می کند اما شفا نمی دهد!

برگهایی از تاریخ جنبش سندیکایی کارگران ایران – ٢٠

 

افزودن دیدگاه جدید