سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۹

آدرس شبکه های اجتماعی(مجازی)برای پخش مستقیم نخستین کنگره حزب

در نخستین کنگرهٔ حزب چپ ایران (فدائیان خلق) شرکت کنید

۱۹ تير ۱۳۹۸

چند روز بیشتر به برگزاری نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق ) باقی نمانده است.بدین وسیله همه شما عزیزان را به حضور مجازی در کنگره از طریق شبکه های اجتماعی حزب دعوت می کنیم.

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید