چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

پیام حزب دمکرات کردستان به نخستین کنگره حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۸ تير ۱۳۹۸

نیروهای اپوزیسیون از تجربە گذشتە نظام سلطنتی و نظام جمهوری اسلامی،در خصوص مسئلە میلیت‌ها، درس گرفتە و یک خوانش دیگری کە منطبق با وضعیت اتنیکی و اجتماعی است، ارائە دهند. کە بر اساس این خوانش جدید، بە جای انکار هویت میلیت‌های ایران و تقلیل آن، شناس واقعی آنها را بپذیرند و یک چهارچوب حقوقی برای آنها قائل بشوند. برای پایان دادن بە مبارزە هویت خواهی در ایران، باید از وارونە سازی هویتی دست برداشت.

دوستان عزیز،

حضار محترم،

از طرف حزب دمکرات کردستان، تشکیل کنگرە اول حزب چپ ایران را، بە اعضای رهبری، کادرها و اعضای حزب چپ ایران از صمیم قلب تبریک میگویم . برگزاری کنگرە حزب شما کە حاصل وحدت سە جریان چپ و مبارز است، برای حزب ما از اهمیت خاصی برخوردار است. امروز هم‌چنین مصادف است با روز ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان. رهبری کە باوجود گذشت سی سال از فقدانش، هنوز سایەاش بر سیاست‌های کنونی حزب ما و بر جنبش کردستان و سراسر ایران نمایان است. تلاش‌های امروز ما برای همگرایی و اتحاد در صفوف اپوزیسیونی ایران، ادامە همان راهیست کە دکتر قاسملو پیمود.

دوستان عزیز،

از روند تشکیل حزب چپ ایران استقبال نمودە و آن را گامی ارزشمند ارزیابی کردە و می‌کنیم؛ و اومیدوار بودە و هستیم کە این پروسە کە بە وحدت سە جریان چپ منتهی شد، تبدیل بە گامی در جهت اتحاد همە نیروهای چپ و سوسیالیست گردد. حزب ما هموارە جایگاە ویژەای برای نیروهای چپ و سوسیالیست کە واقعیات جامعە امروز ایران را مد نظر دارند قائل است. تاریخ حزب دمکرات کردستان گواە همکاری و همیاری در سطوح مختلف با نیروهای چپ و سوسیالیست بودە است. این دید مثبت حزب از انجا سرچشمە می‌گیرد کە معتقدیم: نیروهای چپ سراسری بیش از سایر نیروهای سیاسی سراسری، بر ستم‌های مضاعفی کە بر میلیت‌های ایران روا داشتە می‌شود، آگاە‌اند و در جهت رفع آن تلاش می‌کنند. هر چند نباید این‌را از نگاە پنهان داشت کە در رابطە با حل مسئلە ملی در ایران، شاهد نوعی عقب نشینی نسبت بە گذشتە، در برنامە و دورنمای سیاسی بعضی از نیروهای چپ هستیم. کە ان‌هم ناشی از بروز جوی است شوینیستی کە بر فضای سیاسی اپوزیسیون خارج از کشور حکمفرماست.

حزب شما در شرایطی برگزار می‌شود کە، اوضاع سیاسی ایران و منطقە آبستن تغییرات تازەای است . نزدیک بە سە سال بعد از امضای قرارداد برجام، آمریکا بطور یکجانبە از این پیمان خارج شد و دور جدیدی از محاصرە اقتصادی را علیە رژیم جمهوری اسلامی وضع نمود. وضعیت اقتصادی ایران بعد از اعمال تحریم‌های جدید به گونه‌ای بە هم‌ریختە است کە در این ٤٠ سال سابقە نداشتە است. فقر، بیکاری، تورم و پایین آمدن قیمت ریال در مقابل ارز خارجی، پایین آمدن قدرت خرید مردم و بحران در نظام مالی و بانکی در نتیجە تحریم‌های جدید از یک طرف و سوء مدیرت در نظام از طرف دیگر تأثیرات عمیقی بر زندگی مردمان ایران گذاشتە است.

روزهای اخیر شاهد قدرت نمایی نظامی دو طرف آمریکا و جمهوری اسلامی هستیم ؛ کە این وضعیت خواستە و ناخواستە، هردو طرف را بە سوی یک جنگ احتمالی سوق دادە است. حزب دمکرات کردستان همیشە معتقد بودە و هست کە، این مردم و خلق‌های ایران اند کە باید با رژیم جمهوری اسلامی تعیین تکلیف و آیندە ایران را رقم بزنند. اما شکی در این نیست کە این نظام جمهوری اسلامی است کە علت العلول جنگ و تشنج در منطقە است. لذا ما ضمن اینکە از کسی دعوت نمی‌کنیم کە در امور داخلی ایران دخالت نماید، بر اصل حق تعیین سرنوشت مردم و خلق‌های ایران بە دست خودشان تأکید می‌ورزیم . ما فکر می‌کنیم لازم نیست کە نیروهای اپوزیسیون در یک جنگ و رویارویی نظامی، خود را در کنار رژیمی قرار بدهند کە ٤٠ سال است دردسر بزرگی برای مردم ایران و جامعە جهانی شدە است. بر این باور هستیم کە شرایط کنونی از خیلی جهات شباهت زیادی با مقطع جنگ اول جهانی دارد کە به علت غالب بودن جنگ خارجی، گرایش‌های ناسیونالیستی، گرایشا‌هایسوسیالیستی را تحت شعاع قرار داد و احزاب سوسیال دمکرات از کشورهای مطبوع خود پشتیبانی کردند؛ میهن پرستی کاذبی از این دست، می‌تواند فقط به سود و بقای جمهوری اسلامی باشد.

ما بنا بە مسؤلیتی کە در مقابل جبش کردستان از یک طرف و هم‌چنین جنبش سراسری از طرف دیگر دارد، در چند سال گذشتە، جهت ترسیدن به اتحاد عمل و همکاری وارد بحث و رایزنی با بخشی از نیروهای چپ و دمکرات اپوزیسیون گردیدە است؛ نتیجە این تلاش‌های مستمر، به وجود آمدن دو اتحاد بە نام‌های «شورای دمکراسی خواهان ایران » و «همبستگی برای آزادی و برابری در ایران» است . اگر چە در هردو اتحاد، نیروهای سیاسی قابل اعتبار و با قدمت تاریخی، حضور دارند، ولی ایدئآل‌تر می‌بود کە همە نیروهای چپ، سوسیالیست و دمکرات حول یک اتحاد وسیع گردهم می‌آمدند. ما براین باور هستیم کە اگر این جمع ظرفیت و بردباری بیشتری از خود نشان دهد، دسترسی بە اتحاد وسیع دور از انتظار نیست.

 

دوستان عزیز،

ایران استعداد فراوان برای پیشرفت و ترقی دارند؛ ولی بە سبب پیشینە دیکتاتوری در ایران و فقدان تمرین دمکراسی در عمل، هنوز راە درازی برای نهادینە شدن دمکراسی در بطن جامعە ایران وجود دارد. بە همین دلیل، این مرحلە از مبارزە، مرحلەای است دمکراتیک. لذا از ضروریات این دورە، دمکراسی و برابری ملی – اتنیکی و ایجاد فرصت‌های مساوی در زمینە اقتصادی، حقوقی و لغو تبعیض جنسیتی است. بە باور ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در رابطه با آیندە ایران و نوع نظام، بیش از دو گزینە بیشتر در پیش رو ندارد: گزینە نخست آنست کە نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، در خصوص حل مسئلە ملی، به راە رفتە نظام سلطنتی و جمهوری اسلامی بروند. کە این راە راهیست استبدادزا و بە تکرار چرخە استبداد منتهی می‌شود. گزینە دوم اینست کە نیروهای اپوزیسیون از تجربە گذشتە نظام سلطنتی و نظام جمهوری اسلامی،در خصوص مسئلە میلیت‌ها، درس گرفتە و یک خوانش دیگری کە منطبق با وضعیت اتنیکی و اجتماعی است، ارائە دهند. کە بر اساس این خوانش جدید، بە جای انکار هویت میلیت‌های ایران و تقلیل آن، شناس واقعی آنها را بپذیرند و یک چهارچوب حقوقی برای آنها قائل بشوند. برای پایان دادن بە مبارزە هویت خواهی در ایران، باید از وارونە سازی هویتی دست برداشت.

بە باور ما این تنها نیروهای چپ و دمکرات و جمهوری خواە هستند کە پتانسیل تغیر در وضعیت کنونی را در خود دارند و می‌توانند با نشان دادن ظرفیت‌های سیاسی، از عهدە تغیر نظام متمرکز کنونی بە نظامی غیر متمرکز و فدرال برآیند.

یک‌بار دیگر با آرزوی موفقیت برای کنگرە حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، دستتان را بە گرمی می‌فشاریم.

 

حزب دمکرات کردستان

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید