چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

پیام حزب كمونیست اسپانیا

۲۸ تير ۱۳۹۸

ما آرزو می‌کنیم مباحثات برنامه‌ای و سیاسی در کنگره شما پیروزمند بوده، به نحوی که روشن کننده بهترین شکل مبارزه در کشورتان باشند. حزب ما با علاقهمندی و از نزدیک نتایج بحث‌های شما در کنگره‌تان را دنبال می‌کند.

رفیق عزیز مهدی ابراهیم زاده؛

رفقای عزیز حزب چپ ایران؛

برای من افتخاری بود که برای شرکت در کنگره دوره‌ای شما دعوت شدم. متاسفانه بخاطر قرارهای از قبل تعیین‌شده، این‌بار نتوانستم در کنار شما در کنگره تان باشم،؛ ولی امیدوارم خیلی زود فرصتی داشته باشم تا شما را از نزدیک ملاقات کنم.

به من اجازه بدهید تا به نام حزب کمونیست اسپانیا صمیمانه‌ترین تبریک‌های خود را به کنگره شما که در هلند برگذار می‌شود، ابراز کنم.

امروز دنیای ما با آنچنان بحران هایی روبروست که بیش از هر زمان اتحاد و همبستگی نیروهای کمونیست و مترقی را طلب می‌کند. بحران‌های زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی بیش از هر زمان خود را نشان می‌دهند و در همان حال تضادهای درونی دنیای امپریالیسم تشدید می‌شوند. در شرایطی که حقوق طبقه کارگر باز پس گرفته می‌شود و جنگ‌های مداومی که امپریالیسم ایجاد می‌کند، مبارزه نیروهای کمونیست و مترقی برای ساختن دنیایی بهتر بسیار برجسته می‌شود.

بخاطر همه آنچه گفته شد، ما آرزو می‌کنیم مباحثات برنامه‌ای و سیاسی در کنگره شما پیروزمند بوده، به نحوی که روشن کننده بهترین شکل مبارزه در کشورتان باشند. حزب ما با علاقهمندی و از نزدیک نتایج بحث‌های شما در کنگره‌تان را دنبال می‌کند.

زنده باد همبستگی بین المللی!

بنام همبستگی،

منو پی ندا

مسئول روابط بین‌المللی حزب کمونیست اسپانیا  

--------------------------------

 

 

SALUDO DE IZQUIERDA UNIDA DE ESPAÑA A LOS FEDAYINES DEL PUEBLO DE IRÁN

Compañeros y compañeras de los fedayines del Pueblo de Irán:

Es un placer para mi poder tener la oportunidad de dirigirme en nombre de Izquierda Unida de España a todos vosotros y vosotras, queridos compañeros y compañeras, en vuestro Congreso primero tras la reunificación, cuyos trabajos serán sin duda muy útiles y fructíferos para el futuro de vuestra organización, de vuestros objetivos, actividades y estrategias.

Quiero haceros llegar en nombre de Izquierda Unida de España el abrazo más fraterno y solidario y el deseo de que los análisis, debates y acuerdos a los que lleguéis en ese importante Congreso sean más que positivos y llenos de aciertos para el futuro de Irán y de la humanidad.

Queremos apoyar con alegría y fuerza todo el proceso de acercamiento y de UNIDAD de las fuerzas de izquierdas de Irán, Unidad que es sin duda esencial en la actualidad: una necesidad política imprescindible para el desarrollo de las fuerzas democráticas y populares en todas las partes del mundo.

Esperamos desde España un fortalecimiento de vuestra fuerza política para que en el futuro inmediato seáis ejemplo de la lucha por la Justicia, la Democracia, los Derechos Humanos y la Paz para Irán y para la humanidad. Sabemos que como fuerza de izquierdas hermana que sois, luchareis con esfuerzo y tesón por la lucha por los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores, así como por la construcción de un país socialista y antiimperialista.

Contaréis con nuestro apoyo en esa lucha noble y en esos objetivos, como también en la lucha por un Irán en paz y un mundo en paz. Desde España, rechazamos por último, como no puede ser de otra forma, las amenazas imperialistas contra vuestro pueblo realizadas por los EEUU y debéis saber que nos tendréis a vuestro lado para lograr que dichas amenazas no lleguen nunca a materializarse, porque la solidaridad internacionalista forma parte de las señas de identidad de Izquierda Unida.

Os deseamos enormes éxitos en vuestro Congreso. Recibid un cordial saludo solidario y fraternal, mucho ánimo y fuerza para la lucha.

 

Francisco José Pérez Esteban

Responsable de Política Internacional

de IZQUIERDA UNIDA FEDERAL

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید