پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره-27

یادداشت

۰۸ مرداد ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-کارگران در انتخاباتی کە دشمنان شان را بە مجلس بفرستد شرکت نخواهند کرد!

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه

-آنچه بیت‌کوین بر سر اقتصاد می‌آورد

-کارگران جزء بی پناە ترین شهروندان جمهوری اسلامی هستند!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش اول

-برگ هایی از تاریج جنبش سندیکایی ایران – ٢١

 

 

افزودن دیدگاه جدید