سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ اوت ۲۰۱۹

یادمان ۳۱- مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ (فاجعه ملی)

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

سحنران: محمد امیدوار - عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران

بخش: 

دیدگاه‌ها

دوست ارجمند علی رضا جباری: این برنامه قرار است که در تاریخ 29 اوت اجرا شود. به همین دلیل نیز، لینکی ندارد که باز شود.
سایت «به پیش»
0

متأسفانه به دیل نیافتن لینک نتوانستم باز کنم و از محتوای سخنرانی ایشان بی خبرم.
0

افزودن دیدگاه جدید