پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

برگ هایی از تاریخ جنبش سندیکایی ایران – ٢٢

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

مهمترین طرح این دوران اجرای طرح "یارانە" بود کە بە تعبیر کارشناسان مستقل گامی بود در راستای حذف سوبسیدها و انطباق بیشتر اقتصاد ایران با معیارهای برآمدە از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این طرح با استقبال بانک جهانی و تشویق دولت ایران مواجە شد. نتیجە این سیاست و ادامە آن توسط روحانی همین است کە امروزە می بینیم و ارزش "یارانە نقدی" بە کمتر از بهای نیم کیلو گوشت سقوط کردە است!

در شمارە گذشتە اشاراتی داشتیم بر مواضع و اقدامات ضد کارگری و سرکوبگرانە دوران ٨ سالە ریاست جمهوری احمدی نژاد و ائتلاف ماورا راست حاکم در دورە مذکور، در این شمارە بخش دیگری از عملکرد ائتلاف مذکور را کە از ولی فقیە و شورای نگهبان تا موتلفە و بازار و سرداران سپاە در آن گرد آمدە بودند مرور می کنیم.

یکی از خصوصیات احمدی نژاد کە در بە قدرت رسیدن وی و ائتلاف ماورا راست کە حول وی شکل گرفت موثر و فریبندە بود، تاکتیک های دوگانە وی در مانورهای تبلیغاتی و همراهانش در برخورد با مردم بود. او در حالی کە تظاهر بە طرفداری از محرومان می کرد و سعی میکرد ظاهری مردم پسند داشتە باشد در عمل نزدیکترین مناسبات را با سرمایە داران بازار و تجار و دلال داشت. و آنها را در موقعیتی قرار می داد کە می توانستند بە طرق گوناگون بیشترین سهم از درآمدهای نفتی را تصاحب کنند. پاسداران و نهادهای مذهبی نیز در این دورە بخش دیگری از منابع مالی و درآمدهای نفتی و قراردادهای پروژە های بزرگ و پر سود را در قبال حمایت از احمدی نژاد از آن خود کردند. تا نیمە دوم در دورە دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد کە روابط فیمابین بین ائتلاف حاکم هنوز بهم نریختە شدە بود، بیشترین خصوصی سازی و خصولتی سازیها انجام گرفت کە قسمت اعظم آن نصیب پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با آن گردید. در این مدت در عوض بیشترین فشارها روی کارگران، معلمان و دیگر مزدبگیران متمرکز شد. فشارها بقدری شدید شد کە احمدی نژاد و اعضای دولت اش بواسطە نگرانی از واکنش کارگران و آبروریزی جرات رفتن بە کارخانە ها و میان کارگران را نداشتند و در همان اوایل با رفتارشان مچ خودشان را نزد کارگران باز کردە بودند. وقتی هم کە بە ناچار مجبور بە رفتن بە میان عدەای از کارگران می شدند با وجود تدابیر امنیتی شدید از پیش اندیشە شدە، با کارگران خشمگینی مواجە می شدند کە آنها را با فریاد و بالا بردن پلاکاردهایی کە شعارهای ضد دولتی و صنفی بر آنها نقش بستە بود از آمدن شان پشیمان می کردند. هرجا هم کە احمدی نژاد قصد سخنرانی داشت از پیش بسیجی ها را برای پر کردن محل های خلوت سخنرانی بە آنجا می بردند. نارضایتی و اعتراضات اجتماعی بە رغم همە تدابیر امنیتی و سرکوبگرانە در همان دورە نخست ریاست جمهوری احمدی نژاد بقدری شدید شد کە امکان پیروزی وی در دورە دوم ریاست جمهوری را منتفی کردە بود. این نارضایتی البتە محدود بە طبقە کارگر نبود و گروەهای اجتماعی میانە را نیز کە بە رغم درآمد های نفتی کلان سطح زندگی شان روند نزولی را می پیمود شامل می شد. گروە های حاشیە نشین نیز کە در دورە اول تحت تاثیر تبلیغات فریبکارانە اطرافیان احمدی نژاد در قدرت گیری وی نقش و سهم قابل ملاحظەای داشتند، اکثرا در دورە دوم تمایلی بە شرکت در انتخابات و رای دادن بە او را نداشتند. سرانجام نیز این بیزاری کە شانس پیروزی کروبی و موسوی را بیشتر کردە بود ائتلاف راست تحت رهبری خامنەای را بر آن داشت با توسل بە کودتای انتخاباتی و کشتار عدەای از مردم احمدی نژاد را بار دیگر بە ریاست جمهوری برسانند.

رشد دلالی و افزایش واردات در دورە احمدی نژاد بە سهم خود بە تقویت بخش تجاری و تضعیف شدید بخش تولید و گسترش بیکاری دامن زد. بنا بە گفتە رقبای حکومتی احمدی نژاد در پایان دورە ریاست جمهوری وی بخش تولید بە منفی ٦ درصد سقوط کردە بود.

یکی از برنامەهای اقتصادی احمدی نژاد تاسیس واحدهای تولیدی اشتغال زا با دادن وام ارزان و کمک دولتی بە منظور ایجاد اشتغال بود کە این برنامە نیز بواسطە سواستفادەهای مالی افراد طماع حکومتی از وامها و بی برنامگی دولت بە نتیجە نرسید.

مهمترین طرح این دوران اجرای طرح "یارانە" بود کە بە تعبیر کارشناسان مستقل گامی بود در راستای حذف سوبسیدها و انطباق بیشتر اقتصاد ایران با معیارهای برآمدە از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این طرح با استقبال بانک جهانی و تشویق دولت ایران مواجە شد. نتیجە این سیاست و ادامە آن توسط روحانی همین است کە امروزە می بینیم و ارزش "یارانە نقدی" بە کمتر از بهای نیم کیلو گوشت سقوط کردە است!

اجرای این طرح کە با حذف بسیاری از سوبسیدها همراە بود لطمە دیگری بود کە بر قدرت خرید و سطح زندگی مردم عادی و بە بخش تولید وارد آمد.

دزدی و فساد و غارت و بذل و بخش درآمدهای نفتی نیز در دورە احمدی نژاد ابعاد گستردەای یافت و از دوران زمامداری رفسنجانی سبقت گرفت. در دولت احمدی نژاد نیز مانند دوران روحانی برداشت بی حساب و کتاب از دارایی های تامین اجتماعی جریان داشت و اشخاصی امثال سعید مرتضوی ها بە مدیریت تامین اجتماعی منسوب شدند کە علاوە بر شهرە بودن بە فساد مالی در سرکوب و محاکمە و کشتار آزادیخواهان و محکومیت تعدادی از فعالین کارگری و وکلای وظیفە شناس و متعهد آنها بە حقوق مردم بە زندان محکوم شدند.

زمانی کە همە این فاکتها را کنار هم قرار دهیم متوجە می شویم کە در این دورە این مدعیان"هواخواهی از مستضعفین و محرومین" چە مصیبتی بر سر "مستضعفین و محرومین" آوردەاند!

در بخش بعدی دوران دولت روحانی و ادامە دهندە سیاستهای احمدی نژاد در این دولت را مرور می کنیم.

افزودن دیدگاه جدید