سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۰ اوت ۲۰۱۹

راستاهای عمومی برنامه حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

مصوب نخستين کنگره حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۱۷ مرداد ۱۳۹۸

در کنگره "راستاهای عمومی برنامه" به عنوان سند مبنا پذيرفته شد و کميسيون منتخب کنگره پيشنهادهای دريافتی از اعضای کنگره و نيز نظرات و پيشنهادهای ارائه شده توسط صاحب نظران را مورد رسيدگی قرار داد. پيشنهادهای پذيرفته شده توسط کميسيون در کنگره مورد تائيد قرار گرفت و وارد متن گرديد و سند "راستاهای عمومی برنامه" به تصويب کنگره رسيد.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری