يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

دراعتراض به دستگیری خواستاران استعفای علی خامنه‌ای

وگذر و عبورکامل ازنظام فقاهتی حاکم به نظامی دموکراتیک

۲۲ مرداد ۱۳۹۸

حقیقت این است که نظام قرون وسطائی وسراسرفاسد دینی حاکم که درپاسخگوئی به ابتدائی ترین نیازهای جامعه هشتادمیلیونی ایران درمانده است و درسطح ملی،منطقه ای و جهانی درانزوای کامل بسر می برد هراسان ازامواج عظیم و روبه گسترش نارضایتی، این‌بار نیز همچون تمامی عمر ننگینش چاره کار را درتکیه برسرکوب و بازداشت آزادیخواهان جستجو کرده است.

دراعتراض به دستگیری خواستاران استعفای علی خامنه‌ای

و گذر و عبور کامل ازنظام فقاهتی حاکم به نظامی دموکراتیک

هموطنان عزیز!

بالأخره همانطورکه قابل پیش بینی بود تیغ سرکوب مزدوران امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به سمت تهیه کنندگان بیانیه سیاسی چهارده نفره و حامیان آنها نشانه رفت و بیش از شانزده تن ازآنان به تاریخ یکشنبه بیست مرداد دستگیر و به زندان افکنده شدند. اتهامات واهی اعلام شده علیه این شهروندان شجاع نشان ازاحتمال گسترش این دستگیری ها و راه افتادن موج تازه ای ازسرکوب دارد. ازسوی دیگر، همزمان با این دستگیری‌ها است که دادگاه های فرمایشی رژیم برای به محاکمه کشیدن بازداشت شدگان پرونده نیشکر هفت‌تپه تشکیل شده است و اعمال فشاربه زندانیان سیاسی و خانواده های آنان بیشترشده است.

حقیقت این است که نظام قرون وسطائی وسراسرفاسد دینی حاکم که درپاسخگوئی به ابتدائی ترین نیازهای جامعه هشتادمیلیونی ایران درمانده است و درسطح ملی،منطقه ای و جهانی درانزوای کامل بسر می برد هراسان ازامواج عظیم و روبه گسترش نارضایتی، این‌بار نیز همچون تمامی عمر ننگینش چاره کار را درتکیه برسرکوب و بازداشت آزادیخواهان جستجو کرده است. گویا که بادستگیری فعالین سیاسی و مدنی، صورت مسئله نیزحذف گشته و مطالبات برحق مردم به فراموشی سپرده می شوند! اما مسئولان فاسد رژیم غافل ازآنند که شرایط سیاسی - اقتصادی و روانی جامعه متفاوت ازگذشته شده است و دیوار ترس و ارعاب رو به ریزش گذاشته است. روانشناسی اقشار میلیونی جامعه به سرعت روبه تغییر دارد و آشکارا راس هرم نظام رابمثابه مسبب بروز موقعییت فاجعه بارکنونی نشانه می گیرد. در چنین اوضاعیست که خواست ملموس استعفای علی خامنه ای و تغییرقانون اساسی، بخصوص با توجه به طرح علنی آن توسط جمعی ازدردمندان ساکن ایران، به سرعت درسطح جامعه بازتاب یافته است ودر پی این دستگیری ها می تواند گسترش باز هم بیشتری بیابد.

انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس ضمن محکوم کردن رفتارسرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی دربازداشت امضاکنندگان بیانیه چهارده نفر و دیگر فعالین سیاسی و مدنی، وظیفه خویش می‌داند که در همراهی با اپوزیسیون دموکرات و ترقی‌خواه ایران برای آزادی بازداشتی‌های اخیر و آزادی همه زندانیان سیاسی ایران و رساترساختن فریاد حق‌طلبانه آنان تلاش ورزد.

انجمن جمهوری خواهان ایران - پاریس

دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹

افزودن دیدگاه جدید