پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۱۹

موضع جمهوری خواهان در برابر انتخابات در ایران

میزگرد جمهوری خواهی

۲۳ مرداد ۱۳۹۸

میهمانان: - حمید صدر از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

- حسن زهتاب از شورای مرکزی حزب چپ ایران

- بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید