سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸ فوریه ۲۰۲۰

نامه به وزیر امور خارجه سوئد در رابطه با دیدار با وزیر امور خارجه ایران

۲۹ مرداد ۱۳۹۸

 از زمان ریاست جمهوری روحانی در ژوئن ۲۰۱٣ اوضاع حقوق بشر در ایران علی رغم وعده های انتخاباتی، بحرانی تر شده است. اعدام ها نه تنها متوقف نشده اند، بلکه به صورت چشمگیری افزایش یافته اند. زندانیان سیاسی همچنان در زندان بسر می برند و امید چندانی به آزادی آنها وجود ندارد. خبرنگاران و دگر اندیشان مرتبا دستگیر می شوند و حقوق شهروندی و حقوق بشر دائماً نقض می گردد.

وزیر امور خارجه ایران، جواد ظریف قرار است روز های 20 و 21 آگوست به سوئد آمده و برای گفتگو درباره یمن و حفظ برجام با وزیر امور خارجه سوئد مارگوت والستروم و نمایندگان پارلمان سوئد و برخی نهادهای صلح بین المللی دیدار داشته باشد.

شمار بسیاری از ایرانیان مقیم سوئد از سفر وزیر امور خارجه ایران به سوئد و این دیدارها احساس نگرانی می کنند. از زمان ریاست جمهوری روحانی در ژوئن ۲۰۱٣ اوضاع حقوق بشر در ایران علی رغم وعده های انتخاباتی، بحرانی تر شده است. اعدام ها نه تنها متوقف نشده اند، بلکه به صورت چشمگیری افزایش یافته اند. زندانیان سیاسی همچنان در زندان بسر می برند و امید چندانی به آزادی آنها وجود ندارد. خبرنگاران و دگر اندیشان مرتبا دستگیر می شوند و حقوق شهروندی و حقوق بشر دائماً نقض می گردد.

سرکوب حقوق زنان و اقلیت های اتنیکی و دینی و به ویژه دگراندیشان همچنان ادامه دارد و هیچ تغییر محسوسی در وضعیت آنان نیز صورت نگرفته است.

احمد رضا جلالی پژوهشگر ایرانی تبار تبعه سوئد که به بهانه جاسوسی برای اسرائیل محکوم به اعدام شده است، همچنان در زندان بسر می برد و هر آن ممکن است حکم اعدام در باره او به اجرا درآید.

بدتر از همه آن که جواد ظریف هربار تمام این حقایق را انکار کرده و تنها می کوشد سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی را توجیه کرده و تماما به دفاع از آن می پردازد.

واقعیت این است که میلیاردها دلار از خزانه کشور صرف کمک های نظامی به کشورهای منطقه می شود تا نفوذ جهموری اسلامی را در منطقه افزایش دهد. امری که در کنار دیگر سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران به سهم خود تنش های منطقه ای و بین المللی را دامن زده و خطر جنگ تازه ای را در منطقه افزایش داده است. امری که بسیاری از ایرانیان و از جمله شهرندان سوئدی ایرانی تبار را نیز نگران کرده است.

هم از این رو بسیاری از ایرانیان در داخل و خارج کشور نسبت به هر گفتگو و مذاکره ای که به امر تنش زدایی یاری رسانده و راه صلح را در منطقه هموار سازد نظر مثبتی دارند. در عین حال بسیاری از ایرانیان مقیم سوئد نگران آنند که مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران در این مذاکرات به بهانه اهمیت حفظ برجام و حل بحران هسته ای به حاشیه رانده شوند. روشن است که حل پایدار بحرانی هسته ای ایران و تلاش برای تنش زدایی و تامین و حفظ صلح در منطقه که بخش اعظمی از جهان آن را پیگیری می کنند، از اهمیت وافری برخوردار است. اما این امر نباید به در سایه قرار گرفتن نقص گسترده حقوق پایه ای بشر در ایران منجر شود.

ما بدین وسیله وزیر امور خارجه سوئد مارگوت والستروم را فرا می خوانیم در گفتگوی خود با وزیر امور خارجه ایران، خواست جهانی لغو اعدام ها و آزادی زندانیان سیاسی و پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر را مورد توجه قرار دهند و بر آن پافشاری کنند.

با درودهای دوستانه

مهرداد درویش پور از طرف جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

19 آگوست 2019

Till utrikesminister, Margot Wallström 2019-08-19

Med anledning av utrikesministern Margot Wallström möte med Iran utrikesminister

Irans utrikesminister Javad Zarif besöker Sverige den 20–21 augusti för att bland annat delta i överläggningar i möte med utrikesminister Margot Wallström om Jemen och vikten av att bevara den kärntekniska överenskommelsen (JCPOA).

 

Ett stort antal svensk-iranier känner en omfattande oro inför utrikesministern Zarif besök i Sverige och i möte med Margot Wallström. Sedan Rouhani tillträdde som ny president i juni 2013 har situationen gällande mänskliga rättigheter nått en kritisk punkt, trots hoppgivande löften innan valet. Avrättningarna har inte upphört, utan snarare ökat avsevärt. Politiska fångar är än fängslade och förhoppningar om deras frigivning beräknas obefintliga. Journalister och aktivister för mänskliga rättigheter grips kontinuerligt och de medborgerliga fri- och rättigheterna är fortsatt mycket bristfälliga. Förtrycket mot kvinnor och HBTQ-grupper har ökat, för etniska och religiösa minoriteter och framförallt för oliktänkande fortsätter förtrycket utan några dramatiska förändringar. Den dödsdömde KI-forskaren Ahmadreza Djalali som är svensk medborgare och anklagas för spioneri för Israels räkning, sitter fortfarande i fängelse och fruktar att dödsdomen ska verkställas när som helst. Dessvärre förnekas allt detta av Zarif gång på gång, då han försvarar Islamiska republikens policy såväl inrikes som utrikes och inte minst i Mellanöstern. Samtidigt slösas bort miljarder dollar av landets resurser i andra länder i Mellanöstern för att förstärka iransk inblandning regionalt och internationellt, vilket kan i sin tur öka spänningar i området och internationellt. Risken för en sammandrabbning och ny krig i området är också något som oroar många svensk iranier. Därför är varje dialog och överläggningar som dämpar spänningar internationellt och i området och ökar chansen för fred i Mellanöstern något som många iranier i landet och utomlands är positiva till. Samtidigt befarar många svensk-iranier att frågor gällande mänskliga rättigheter i landet åsidosätts på grund av diskussioner avseende urananrikningsprogrammet och JCPOA-avtalet. Det är självfallet av stor vikt att finna en hållbar lösning för att bevara JCPOA-avtalet och den nukleära frågan samt åstadkomma freden i området som länge väckt bred internationell bevakning. Detta bör dock inte överskugga den bestående frågan om landets omfattande brott mot grundläggande mänskliga rättigheter.

 

Härmed vill vi uppmana utrikesministern Margot Wallström och även riksdagen att i sin dialog med den iranska regimen uppmärksamma omvärldens krav gällande upphörandet av samtliga avrättningar och även frigivningen av alla politiska fångar och slut på kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran.

Med vänliga hälsningar

Mehrdad Darvishpour via Solidaritets kommitté med iranska folket,

Docent och Lektor vid Mälardalen högskola

Tel:0736631177, email: mehrdad.darvishpour@mdh.se

----------------------------------------------

Letter to Swedish Foreign Minister Margot WallströmIranian Foreign Minister Javad Zarif is due in Sweden on August 20 and 21 to meet with Swedish Foreign Minister Margot Wallström and representatives of the Swedish Parliament and some international peacekeeping bodies to discuss Yemen and to safeguard the Iran Nuclear deal also known as The Joint Comprehensive Plan of Action.

Many Iranians living in Sweden are concerned about the visit by the Iranian Foreign Minister to Sweden. Since Rouhani's presidency in June of 2013, the human rights situation in Iran has become more critical despite his election promises. Executions have not only stopped, but have increased dramatically. Political prisoners are still in prison and there is little hope of their release. Journalists and dissidents are regularly arrested and their civil and human rights are constantly violated.

The repression of the rights of women, ethnic and religious minorities, especially dissidents, continues, and no tangible change has taken place.

Ahmad Reza Jalali, an Iranian-born Swedish scholar convicted of spying for Israel, is still in prison, and his execution could be carried out at any moment.

Worst of all, Javad Zarif always denies all these facts and only seeks to justify and fully defend the domestic, regional and international policies of the Islamic Republic.

The fact is that billions of dollars from the treasury are being spent on military aid to regional countries to increase the influence of Islamic Jihad in the region. This, along with other foreign policies of the Islamic Republic of Iran, has in turn exacerbated regional and international tensions and increased the risk of a new war in the region. This is of great concern to many Iranians, including Swedish-Iranian citizens.

Therefore, many Iranians inside and outside the country have a positive view of any dialogue and negotiations that would help alleviate tensions and pave the way for peace in the region. At the same time, many Iranians living in Sweden worry that human rights issues in Iran will be sidelined in the talks under the pretext of the importance of preserving and resolving the nuclear crisis. It is clear that sustained resolution of the Iranian nuclear crisis and efforts to dismantle and secure and maintain peace in the region, which is being pursued by much of the world, is paramount. But this should not overshadow the widespread human rights abuses in Iran.

We hereby call upon Swedish Foreign Minister Margot Wallström to demand the abolishment of executions as well as seek the release of all political prisoners in Iran and that the Islamic Republic to respect the human rights of the Iranian People.

With warm greetings

Mehrdad Darvishpour from Solidarity Committee with Iranian People

August 19, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید