شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹

جمهوری اسلامی گرفتار یک رسوائی بزرگ دیگر

ما خواهان تحقیق در باره اين پرونده ساختگی هستيم!

۰۲ شهريور ۱۳۹۸

ابروی ناداشته نظام اینک بیش از آن که مسئولان آن تصور می کردند بر باد رفته است. رسوائی جدید، بر همه روشن کرده است که هیچ ادعای دستگاه های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست.

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری