يكشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۹ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کار گری شماره 31

یادداشت

۰۴ شهريور ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-خامنەای؛ چهل سال دیگر صبر کنید وضع بهتر می شود!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش پنجم

-چند نکته در مورد حذف صفر از پول ملی

-گذر و نظری بر رویداد های کارگری هفتە

-جنبش کارگری و مبارزه برای دموکراسی در نیجریه - بخش دوازدهم

-توهم، یا چالش؟

افزودن دیدگاه جدید