شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

غُرفه حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در جشن اومانیته!

۱۷ شهريور ۱۳۹۸

دهکده جهانی پارک کورنوو (در حومه پاریس) محل پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در راه:

 

 آزادی و دمکراسی؛

 برابری و عدالت اجتماعی,

 صلح، دوستی و همبستگی جهانی!

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید