پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 33

یادداشت

۱۹ شهريور ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-دستگیری کارگران درد یک رژیم در حال زوال را علاج نمی کند!

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش هفتم

-واقعیت‌های تلخی از زندگی کارگران مهاجر افغان در ایران

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید (1)"

-راە میانە وجود ندارد!

افزودن دیدگاه جدید