پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳ اوت ۲۰۲۰

گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید![1]"- بخش دوم

۲۲ شهريور ۱۳۹۸

همان طور که متن این گزارش نشان می دهد کمپین "ما را بحساب آورید!" چشم انداز زنان فعال جنبش کارگری را تسخیر نموده است، رهبران اتحادیه های صنفی و فعالین کارگری زن، چه جوان و چه سالمند، مشترکاً به آن روی کرده اند. در اثر این کمپین تغییرات واقعی در اتحادیه های صنفی بوقوع پیوسته است

دیباچه: چرا نقش زنان در تصمیم گیری ورهبری اتحادیه ها مهم است؟

استوار بر یک برنامه عدالت اجتماعی و اقتصادی و به عنوان بخشی از برنامه رشد اشتغال و توسعه برای افزایش نقش زنان در بازار کار و دسترسی آنان به کار بهتر، لازم بود که مقدمات لازم برای حمایت از مادران و محیط کاری مناسب برای خانواده از جمله تاسیس مهد کودک در کارگاه ها مورد تاکید قرار گیرد. کمپین "ما را بحساب آورید" البته تجریدی نبوده است و از جمله وسیله کار مستمر آکادمی سازماندهی ITUC و بسیج حقوق زنان کارگر (LRW) در ITUC مورد حمایت قرار داشته است. این کمپین مؤخر بدنبال آن بوده است که از حقوق زنان در محیط کار با ثبت نام آنها در اتحادیه ها دفاع کند. تقویت تراکم عضویت زنان و نقش آنها در تصمیم گیری های اتحادیه ای در مذاکرات جمعی و گفتمان اجتماعی، و افزایش سطح خواسته های اتحادیه ها و تحول خواهی عمومی حول موضوعات کلیدی و موثر در بازار کار ثابت و موقت زنان از وجوه مورد توجه این کمپین هاست. کمپین حقوق زنان کارگر بویژه بر روی خواسته های زنان جوان کارگر تاکید و مکث می نماید.

همان طور که متن این گزارش نشان می دهد کمپین "ما را بحساب آورید!" چشم انداز زنان فعال جنبش کارگری را تسخیر نموده است، رهبران اتحادیه های صنفی و فعالین کارگری زن، چه جوان و چه سالمند، مشترکاً به آن روی کرده اند. در اثر این کمپین تغییرات واقعی در اتحادیه های صنفی بوقوع پیوسته است، چنان که این روایت از CUT کنفدراسیون اتحادیه های برزیل نشان می دهد: "برابری جنسیتی روش نوینی است که دموکراسی در مراکز ملی کارگری ما را تقویت می کند، و برای رهبری بهتر و تغییرات دموکراتیک راهکارهای عملی نشان داده است."

نتایج کمپین "ما را بحساب آورید!" در سال 2017 در جریان سومین کنفرانس زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC در کستاریکا مورد ارزیابی قرار گرفت. در حالی که نرخ عضویت زنان در اتحادیه ها بطور متوسط برابر 42% است، اما همچنان سهم ایشان در رهبری و تصمیم گیری های کلان ناچیز و زیر اهداف تعیین شده است. با این وجود شرکت فعال سازمان های وابسته در این دوران منشاء امید برای بهبود شرایط است و رقم مشارکت زنان در تصمیم گیری ها به حدود 28% افزایش یافته و تعداد زنان در پست های رهبری به 7% رسیده است.

واضح است که هنوز کارهای زیادی برای رسیدن به هدف باقی مانده است. نتیجه پایانی نشست زنان کنفدراسیون را متعهد به ادامه سازماندهی زنان برای ارتقاء به رهبری، ضمن تحول ساختاری برای تقویت تلاش در دستیابی به عدالت و برابری زنان در کسب مناصب تصمیم گیرنده در اتحادیه های صنفی عضو ITUC، و سرمایه گذاری در توسعه بیشتر برنامه های آموزشی و آماده سازی زنان برای این مسئولیت ها کرده است. مضاف بر اینها نشست متعهد شد که تأثیر ساختار چندمقطعی و سازماندهی برای برابری و عدالت جنسیتی و مبارزه با تبعیض براساس جنسیت، نژاد، خودشناسی هویتی، سن و ناتوانی های جسمی و هر نوع دیگر تبعیض را در نظر بگیرد.

کمپین "ما را بحساب آورید!" بدون شک قدم های مهمی در سمت دستیابی به اهداف مشخص شده در نشست برداشته است. این بخشی از جنبش فمینیستی کارگری است که زنان کارگر مهاجر و زنان در مشاغل پروکاریا (نامطمئن)، فصلی، موقتی، آژانس محور در اقتصاد غیر رسمی را سازمان دهی می نماید؛ زنان کارگری که از حقوق، مزایا و حمایت های تبیین شده کارگری بطور عادی محروم اند. اتحادیه جهانی کارگران (GUF) و تشکل های وابسته به آن برای رسیدن به سطوح بالای مشارکت زنان در تصمیم گیری ها و پست های رهبری خود تلاش می کنند. همگام با هم ما برای رسیدن به شرایط عادلانه تر و حق برابری زن و مرد در محیط کار تلاش می کنیم.

 


[1]- گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC- https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf

افزودن دیدگاه جدید