پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 34

یادداشت

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-روحانی از کدام انتخابات کە قرار است خواستەهای کارگران را تامین کند حرف می زند؟

-اتحادیه های کارگری و معضل اقدام استراتژیک - بخش هشتم

-در باره‌ی ایده‌ی «ترمیم دستمزد»؛ آیا این خرابه قابل ترمیم است؟

-با مبارزە مشترک با سرکوبها مقابلە کنیم!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید![1]"- بخش دوم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

دیدگاه‌ها

آقای صادق کارباسپاس اززحماتی که میکشیدامابه نظرم دونکته نادیده گرفته میشوداول اینکه متن بایدبه زبان کارگرباشدچون مخاطب اوست دوم میتوان هرخبرکارگری رابه تئوری به زبان ساده متصل کرد مثلا دستمزدکارگررابااقتصادبه زبان ساده مخلوط کردکه کارگرمتوجه بشودکه این اتفاق برای اولین بارنیست بلکه ذات سرمایه است ودرمجموع مقالات میشودهمان کاپیتال به زبان ساده.وبازهم این به این معنی نیست که کیفیت کارپایین است برعکس بسیاربالا می باشدولی مخاطب رابایدنگریست
0

افزودن دیدگاه جدید