شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

هماهنگى ايرانيان – پاريس: براى اعتراض به سركوبهاى اخير درايران

۱۱ مهر ۱۳۹۸

گردهمائى در اعتراض به سركوب فعالين كارگرى، معلمين، مدافعين حقوق زنان، كنشگران سياسى و مدنى درايران، همچنین در پشتيبانى از زندانيان سياسى و براى آزادى آنها، در زمان و مكان زير برگزار مى گردد.

اعتراض به سركوب درايران

پاريس، شنبه 5 اكتبر

پيرو اطلاعيه پيشين، گردهمائى در اعتراض به سركوب فعالين كارگرى، معلمين، مدافعين حقوق زنان، كنشگران سياسى و مدنى درايران، همچنین در پشتيبانى از زندانيان سياسى و براى آزادى آنها، در زمان و مكان زير برگزار مى گردد:

شنبه پنجم اكتبر ٢٠١٩ از ساعت ١٥ تا ١٧

مكان : ميدان سنت ميشل پاريس

Place saint Michel

75006 Paris

مترو: St- Michel

«هماهنگى ايرانيان – پاريس، براى اعتراض به سركوبهاى اخير درايران»

 

افزودن دیدگاه جدید