چهارشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۹ - ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰

حزب کمونیست عراق خواهان استعفای دولت شد

۲۱ مهر ۱۳۹۸

حزب کمونیست عراق در ادامه حمایت خود از اعتراضات جاری این کشور، خواهان کناره گیری دولت فعلی عراق شد. در اعلامیه کمتیه مرکزی حزب کمونیست عراق آمده است باید دولتی با شرکت شخصیت هایی تشکیل شود که به میهندوستی، کارآیی و درستکاری شناخته شده باشند.

حزب کمونیست عراق خواهان استعفای دولت شد

حزب کمونیست عراق در ادامه حمایت خود از اعتراضات جاری این کشور، خواهان کناره گیری دولت فعلی عراق شد. در اعلامیه کمتیه مرکزی حزب کمونیست عراق آمده است باید دولتی با شرکت شخصیت هایی تشکیل شود که به میهندوستی، کارآیی و درستکاری شناخته شده باشند. حزب کمونیست عراق در مورد وظایف یک دولت جدید از جمله به مبارزه جدی با فساد و اجرای برنامه ای برای احداث مسکن و کمک به شاخه های تولیدی اشاره کرده است.

کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق در بیانیه خود افزوده است بدین منظور باید بر آهنگ و پویایی جنبش اعتراضی افزود و در عین حال، متعهد شد که خصلت مسالمت آمیز جنبش اعتراضی حفظ شود. در این بیانیه بر پشتیبانی از خواستهای برحق و مشروع توده های مردم عراق و شرکت در جنبش آنان تاکید شده است.

http://www.kommunisten.de/index.php?option=com_content&view=article&id=7667:irakische-kommunist-innen-unterstuetzen-proteste-und-fordern-neue-regierung&catid=44:internationales&auid=1555

افزودن دیدگاه جدید