شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۳۰ می ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 40

یادداشت

۰۵ آبان ۱۳۹۸

 

در این شماره می خوانید:

-پس از عراق، لبنان و شیلی نوبت بە ایران هم می رسد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش سوم

-تعرضی دیگر به حقوق کارگران، اولین حرکت پیشا انتخاباتی دولت

-این طریق حمایت از حق و حقوق کارگر نیست!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید! (1) - بخش هشتم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید