سه شنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۶ می ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 41

یادداشت

۱۴ آبان ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-"منشوری" کە موجب ترغیب کارگران بە شرکت در انتخابات نخواهد شد!

-استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش چهارم

-تعداد اعتراضات کارگری مهر ماه: تقریباً دو برابر شهریور!

-با فرمان محمد شریعتمداری غارت بخش دیگری از سرمایە های تامین اجتماعی کلید خورد!

-گزارش ویژه: "ما را به حساب آورید!(1) " - بخش نهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 

افزودن دیدگاه جدید