دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

مسئول اصلی این کشتار مهیب، خامنه‌ای است!

علی خامنه ای دستور شليک تير به تظاهرکنندگان داده‌است!

۲۸ آبان ۱۳۹۸

مسئول مستقیم کشتار فرزندان شما، جمهوری اسلامی و در راس آن شخص خامنهای است. اکنون بعد از اعلام رسمی شلیک به مردم، خامنهای و همهی همراهان بدسابقهی او باید به اتهام جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند. این را با صدای بلند باید اعلام کرد و مجامع بین المللی را به حمایت از مردم ایران در برابر آدمکشان جمهوری اسلامی فراخواند.

دستور شلیک به سوی شهروندان معترض مصداق جنایت علیه بشریت!

مسئول اصلی این کشتار مهیب، خامنه‌ای است!

علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی شخصا دستور تیراندازی به سوی مردم را صادر کرده است. سران جمهوری اسلامی و در راس آنها خامنهای از مدتها قبل برای مقابله با اعتراضات مردم تدارک ديده بودند، اما انتظار چنین انفجاری از خشم و خیزش در بیش از صد شهر کشور را نداشتند. کشتار بیش از۲۰۰ تن از شهروندان کشور، زخمی نمودن بیش از ۳۰۰۰ تن دیگر و بازداشتهای گسترده نشاندهندهی قصد سران رژيم برای حفظ جمهوری اسلامی با توسل به هر وسیلهای است. اعمال خشونت حداکثری نشانهی ترس و احساس خطر در درون حکومت است.

حسن روحانی که زمانی ادعای حقوقدانی داشت، اکنون در همان لباس سرهنگی و امنیتی واقعیاش و با همان سیمایی برآمد نموده که در وقایع تیر ماه ۷۸ و جنبش سبز در سال ۸۸ داشت. او از پشت بلندگوی دولت، مردم را تهدید کرد و از امکان کنترل دستگاههای سرکوب جمهوری اسلامی با دوربینهایی سخن گفت که در سراسر کشور و محیط زندگی و کار مردم کاشته اند. دوربینهایی که بهدرستی مورد حمله و تخریب معترضان بهپاخاسته هستند.

سران جمهوری اسلامی در پی گسترش مبارزات مردم، با دستپاچگی اینترنت را هم بستند و دسترسی به تلفنها را محدودتر ساختند و کوشیدند ارتباط بین شهروندان کشور با دنیای خارج را قطع کنند، تا از انعکاس اخبار اعتراضات مردم و افشای جنایاتی که علیه مردم صورت میگیرد، پیشگیری کنند. قطع اینترنت، تعطیلی مدارس، کمبود نان و دیگر مایحتاج عمومی، دسترسی محدود مردم به خدمات ضروری، تعطیلی متروها و دیگر وسائل نقلیهی عمومی در کنار تهدید صاحبان اتومبیلها به شناسائی و بازداشت، همهی ارکان زندگی مردم را مختل نمودهاست.

هموطنان بهپا خاسته!

مسئول مستقیم کشتار فرزندان شما، جمهوری اسلامی و در راس آن شخص خامنهای است. اکنون بعد از اعلام رسمی شلیک به مردم، خامنهای و همهی همراهان بدسابقهی او باید به اتهام جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند. این را با صدای بلند باید اعلام کرد و مجامع بین المللی را به حمایت از مردم ایران در برابر آدمکشان جمهوری اسلامی فراخواند.

خیزش اعتراضی گستردهی شما با همبستگی مبارزات اجتماعی مردم در عرصههای دیگر، دامن زدن به اعتصابات و اعتراضات گسترده، اعتصاب کارگران، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان، بازار و ...، می تواند در مقابله با حکومت پرتوانتر شود. صفوف خود را در برابر نظام جمهوری و سران فاسد آن متشکلتر و متحدتر کنید!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) کشتار مردم به فرمان علی خامنهای را محکوم میکند و به همهی کسانی که در برابر تهدیدات و کشتار جمهوری اسلامی قهرمانانه ایستادهاند، درود می فرستد؛ به مردم ایران و خانوادهی جانباختگان تسلیت گفته و همدردی خود را با انان اعلام می کند. ما بار دیگر تاکید می کنیم که با تمام توان در کنار شما و همراه شما هستیم. از هموطنان عزیزمان تقاضا داریم که به هر طریق ممکن به کمک زخمیها و خانوادههای جانباختگان بشتابند؛ از جریانات و فعالان سیاسی و تشکل های دموکراتیک تقاضا میکنیم که صدای دردمندانه و حق طلبانهی مردم ایران را به هر شکل که می توانند، بازتاب دهند. ما از اعضا و دوستداران حزب میخواهیم برای پشتیبانی از حرکت مردم از هر ابتکاری بهره گیرند و تلاشها برای یاری به مردم و پشتیبانی از مبارزات آنها را تقویت نمایند. حزب ما در جهت تقویت جنبش مردم دست یاری و همکاری را به سوی همهی جریانات سیاسی دراز کرده، آمادگی خود را برای فعالیت مشترک در این زمینه اعلام می کند.

 

هیئت سیاسی اجراسی حزب چپ ایرن (فدائیان خلق)

۲۸ ابان ۱۳۹۸ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۹

دیدگاه‌ها

پس ان بخش از اصلاح طلبان مورد نظر كنگره اخر شما كه ميبايست با انها ديالوگ كرد در تحليل امروز شما كجا قرار دارند ؟
0

افزودن دیدگاه جدید