پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ - ۲ ژوئیه ۲۰۲۰

تظاهرات در حمایت از مردم ایران در استکهلم

۳۰ آبان ۱۳۹۸

در این تظاهرات نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد در پشتیبانی از مبارزات مردم وایران و محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

برگزار کننده: جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

تظاهرات در حمایت از مردم ایران در استکهلم

شنبه 23 نوامبر ساعت 16 میدان مرکزی شهر

در این تظاهرات نمایندگان پارلمانی احزاب سوئد در پشتیبانی از مبارزات مردم وایران و محکوم کردن خشونت جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

برگزار کننده: جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

شماره تماس:

مهرداد درویش پور 0046736631177

امیر نیلو 00467230736160

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید