پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۶ اوت ۲۰۲۰

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

۰۸ آذر ۱۳۹۸

آماری کە در میانە این هفتە در مورد قربانیان بیماری های شغلی در کشور منتشر شد، حاکی از آن است کە شمار کارگرانی کە در اثر بیمایهای شغلی بواسطە رعایت نکردن قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی کشتە می شوند و در آمارها بە ندرت از آنها نام می برند، ٦برابر کسانی است کە در اثر حوادث شغلی کشتە می شوند. البتە آمار های رسمی هیچگاە ابعاد واقعی مسئلە را منعکس نمی کنند.

در این هفتە با وجود تشدید جو امنیتی و سانسور اخبار اعتراضات کارگری و اجتماعی معهذا اعتراضات کارگری در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ادامە داشت و کارگران مرعوب جو امنیتی و سرکوب حکومتی نشدند. ادامە اعتصاب در هفت تپە، ادامە اعتراضات در آذرآب، هپکو، کارگران شهرداری توحید واقع در استان ایلام، شرکت حمل و نقل خلیج فارس، اعتراض پرستاران بە خصوصی سازی بیمارستانها، اعتراض کارگران ساختمانی، نانوایی ها و بازنشستگان بە ندادن بستە معیشتی، مهمترین رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند. نکتە قابل تامل در اعتراضات کارگری اضافە شدن یک انگیزە دیگر بە انگیزەهای قبلی اعتصابات و اعتراضات یا همان وعدە "بستە کمک های معیشتی" است کە دولت بعد از گران کردن قیمت بنزین وعدە آن را دادە بود و بعنوان بخشی از ابزار سرکوب در بحبوحە خیزش معیشتی هفتە گذشتە همزمان با کشتار مردم آنرا در بوق و کرنا کردە بود.

اعتصاب کارگران هپکو کە کارفرما و مسئولین دولتی انتظار داشتند با بستن درهای کارخانە بە روی کارگران بە پایان برسد و کارگران را برای دست کشیدن از مطالبات شان وادار بە تسلیم نمایند، بی نتیجە ماند و جو امنیتی حاکم بر کشور و کشتار مردم توسط جنایتکاران 'مستضعف" کش کە در خوزستان بە مراتب شدتر از استانهای دیگر بود و حداقل ٤٥ نفر در آن قتل عام شدند نتوانست کارگران را مرعوب و آنها را وادار بە پذیرش شرایط بیگاری حاکم بر کارخانە کنند. بدنبال شکست این تلاشها، "کریم یاوری" مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاریِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوبارە مجبور بە دخالت شد و ضمن دادن وعدە پرداخت دستمزد شهریور ماە! از کارگران خواست کە بە سر کارهایشان برگردند و ضمنا بر رعایت حقوق کارگران و حقانیت مطالبات صنفی و رعایت آن تاکید ورزید. این مقام دولتی در حالی از رعایت حقوق قانونی کارگران صحبت می کند و کارگران را بە پیگیری خواستە هایشان از کانال های رسمی و قانونی فرا می خواند، کە دەها سال است پایمال سازی حقوق کارگران ادامە دارد و همە تلاشهای مسالمت آمیز کارگران برای رسیدن بە خواستە هایشان با سرکوب و زندان و اخراج توسط دولت پاسخ دادە شدە. در این میان وزارت کار هم همیشە طرف کارفرما را گرفتە است و از وظیفە قانونی اش کە نظارت بر اجرای قانون کار است طفرە و حتی در امحاء قانون کار فعال بودە است. با چنین سابقە و عملکردی پیداست کە کسی درخواست این مقام دولتی را جدی نگیرد و بە این گونە وعدەهای تکراری اعتماد نکند. بستە ماندن کارخانە بیشتر از آنکە بە زیان کارگران باشد بە زیان کارفرماست و طبعا او نمی تواند برای مدتی طولانی از سود خودش بگذرد و درهای کارخانە را بە روی کارگران بستە نگە دارد.

ادامە اعتراضات در آذرآب و هپکو

در کارخانە های آذرآب و هپکو نیز اعتراضات همچنان ادامە دارد و کارگران منتظر اجرای وعدەهای مسئولین دولتی برای پرداخت دستمزدهای معوقە، اختصاص تسهیلات مالی برای از سر گرفتن تولید و لغو خصوصی سازی کارخانە های شان هستند. در کارخانە هپکو نیز وضعیت مشابە آذرآب است و همە وعدههای دادە شدە بە کارگران تا کنون روی زمین ماندەاند.

خبرگزاری ایلنا بە نقل از کارگران آذرآب نوشت: " جمعی از کارگران شرکت صنایع آذرآب در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار حل مشکلات سهامداری این واحد تولیدی شدند.

به گفته کارگران؛ با وجود اینکه دستمزد ماه‌های شهریور و مهرماه اخیراً به حساب‌شان واریز شده است، کارگران بابت عدم تحقق تعهدات نمایندگان دولت و استانداری مبنی بر تعیین تکلیف هیئت مدیره و سهامدار و عرضه سهام عمده این شرکت در بورس نگرانی دارند".

کارگران شهرداری توحید واقع در استان ایلام

کارگران شهرداری توحید در این هفتە نیز برای چندمین بار در اعتراض بە پرداخت نشدن چند ماە گذشتە شان تجمع اعتراضی برگزار کردند. ایلنا بە نقل از یکی از کارگران این شهرداری نوشت " او با بیان اینکه پرداخت مطالبات کارگران مجموعه شهرداری توحید پایان سال گذشته تا ۵ ماه به تاخیر افتاده بود و پاداش و اضافه‌کاری‌ها به‌صورت کامل پرداخت نمی‌شد، در ادامه گفت: این موضوع باعث شد تا کارگران در ماه‌های پایانی سال گذشته برای مشخص شدن وضعیت مطالبات خود چندین تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شهرداری برگزار کنند".

ادامە اعتراضات در شرکت حمل و نقل خلیج فارس

اعتراضاتی کە در پی لغو قراردادهای رسمی کارگران حمل و نقل خلیج فارس از چند ماە پیش شروع شدە بود و منجر بە اخراج ١٠٠ نفر از کارگران این شرکت شدە بود همچنان ادامە دارد. در هفتە گذشتە پس از آنکە کارفرما با حکم بازگشت بە کار عدەای از اخراج شدگان مخالفت کرد و حاضر بە پذیرفتن آنها نشد، این کارگران دوبارە اعتراض کردند. یکی کارگران معترض بە خبرنگار ایلنا گفت: " در حالی من و سایر همکارانم به دنبال ایجاد شرایط برای بازگشت به کار هستیم که اخیرا احکام بازگشت به کار خود را از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار اسلامشهر دریافت کرده‌ایم با این وجود کارفرما با اشتغال دوباره ما موافق نیست". نکتە قابل تامل در این بین امتناع کارفرما از پذیرش حکم بازگشت بە کار اخراج شدگان است کە البتە بە کرات اتفاق افتادە است. این امتناع نشان می دهد کە کارفرماها در کشور آنچنان گستاخ شدەاند کە حتا احکام نهادهای قانونی کشور را هم هر جا کە بە نفع شان نباشد نمی پذیرند و بدتر از آن دستگاە های دولتی و قضایی هم در نهایت بە کارفرماها کە البتە بیشترشان با مقامات دولتی و حکومتی یا خویشاوندی دور و نزدیک دارند و یا با رشوە دهان مسئولین را می بندند و روی آنها اعمال نفوذ می کنند، تمکین می کنند!

اعتراض پرستاران بە خصوصی سازی و افزایش فشار کار در موسسات خصوصی شدە

در این هفتە دو گزارش مختلف از دو اعتراض پرستاران در خبرگزاری ایلنا منتشر شد کە حکایت از گسترش نارضایتی و اعتراض در میان پرستاران دارد. از محتوای مجموعە گزارشاتی کە در مورد اعتراضات پرستاران تا کنون منتشر شدەاند، پیداست کە اکثر این نارضایتی ها و اعتراضات ریشە در خصوصی سازی بیمارستانها و موسسات درمانی خصوصی شدە دارند. علت اکثر این اعتراضات نیز از تلاشهایی است کە از طرف صاحبان این موسسات برای از بین بردن و تعدیل حق و حقوق پرستاران و افزایش شدید فشار کاری بە آنها برای افزایش سود است. در واقع از میان برداشتن قانون کار بە تنهایی سالیانە میلیاردها سود اضافی نصیب صاحبان موسسات خصوصی می کند.

ایلنا بە نقل از شماری از پرستاران معترض در یکی از گزارشاتی کە چهارشنبە همین هفتە منتشر شد نوشت: "... از زمزمه‌هایی که در مورد برون سپاری اورژانس بیمارستان‌ها و خدمات اورژانسی به گوش می‌رسد، خبر دادند...
.

این پرستاران گفتند: جامعه‌ پرستاری با هر نوع برون‌سپاری خدمات اورژانسی که موجب نادیده گرفته شدن حق و حقوق پرستاران و کادر درمان می‌شود، مخالفت دارد". و در گزارش دیگری کە سە شنبە همین هفتە در همین خبرگزاری منتشر شد، پرستاران اتاق عمل یکی از بیمارستانها نسبت بە افزودن تزریقات بە وظیفە شان اعتراض و گفتند این افزایش وظیفە موجب فرسودگی و خستگی بیش از حدشان می شود. کارفرما در واقع آنچە برایش اهمیت دارد سود بیشتر است و برایش سلامتی پرستار و بیمار اهمیت چندانی ندارد.

بستە کمک معیشتی عرصە دیگری برای دامن زدن بە اعتراضآت معیشتی!

وعدە پرداخت درآمد ناشی از گران کردن قیمت بنزین کە از بدو امر محرز بود وسیلەای است برای پیشگیری از اعتراضات علیە گرانی بنزین، خود بە عرصەی دیگری برای پیگیری مطالبات معیشتی توسط زحمتکشان تبدیل شدە است. علت این اعتراضات هم خلف وعدەهای دولت و گذاشتن شروط مختلف برای پرداخت این کمک هاست. در واقع گذاشتن شرط و شروط های مختلف بهانە ای است برای توجیە طفرە دولت از وعدە هایش. از اعتراضاتی کە از طرف نانوایان شهر مریوان، انجمن های کارگران ساختمانی و بازنشستگان صورت گرفت معلوم شد کە بە بهانە های مختلف هیچ کدام از این گروە ها کە جز کم درآمدترین زحمتکشان هستند، بستە کمک معیشتی تعلق نگرفتە است و همین موضوع موجب اعتراض آنها شدە است. معلوم نیست کە اگر کم درآمدترین ها مشمول این طرح نشدەاند، این بستە قرار است شامل چە کسان دیگری بشود. این اعتراضات کە در امتداد خیزش سراسری آبان علیە گرانی صورت می گیرند نشان می دهند کە با وجود کشتار صدها نفر و مملو شدن زندان ها از شرکت کنندگان در خیزش همچنان ادامە دارد و همە نقشە های حکومت برای تحمیل گرانی های تازە را نقش بر آب می کند.

اعلام شمار قربانیان بیماری های شغلی

آماری کە در میانە این هفتە در مورد قربانیان بیماری های شغلی در کشور منتشر شد، حاکی از آن است کە شمار کارگرانی کە در اثر بیمایهای شغلی بواسطە رعایت نکردن قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی کشتە می شوند و در آمارها بە ندرت از آنها نام می برند، ٦برابر کسانی است کە در اثر حوادث شغلی کشتە می شوند. البتە آمار های رسمی هیچگاە ابعاد واقعی مسئلە را منعکس نمی کنند. با این همە همین آمارهای سر و دم بریدە حکایت از افزایش مداوم قربانیان حوادث و بیماری های شغلی دارند. بنا بە گزارشی کە چند هفتە پیش توسط پزشک قانونی منتشر شد، در سال گذشتە تعداد کشتە شدگان در محیط های کار ٧،٥ درصد طی یک سال افزایش یافتە است. صرفە جویی بە منظور افزایش سود، عدم اجرای مقررات و قوانین و مجازات نشدن کارفرمایان و ممنوعیت فعالیت سندیکاهای کارگری واقعی و مستقل، از دلایل افزایش مداوم قربانیان محیط های کار هستند.

افزودن دیدگاه جدید