پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ - ۵ دسامبر ۲۰۱۹

که مادران سیاهپوش داغ داران زیبا ترین فرزندان آفتاب وباد هنوز ازسجاده ها سر بر نگرفته اند." شاملو